ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(1) 1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเสนอผว.กทม.เห็นชอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการฝึกซ้อม ส่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 30 ส.ค.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างสำนักงานเขตชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็ยร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลสำเร็จ สำนักงานเขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ จำนวน 45 ครั้ง 45 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) จึงขอปรับลดค่าเป้าหมาย จาก 50 ครั้ง/50 สำนักงานเขต เป็น 20 ครั้ง/20 สำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ดำเนินการ วันที่ 13 ม.ค. - 8 สิงหาคม 2563 โดยรุ่นที่ 1 คือวันที่ 13 - 22 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ 2.โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน เริ่มดำเนินการตามกำหนดตามแผน คือ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค.- 9 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร โครงเริ่มเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานงานจัดวิทยากรจากต่างประเทศ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ได้เลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างฝึกอบรม ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาผู้เข้ารับการฝึกอบรม คงเหลือ 81 คน -โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร อยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดดำเนินการฝึกอบรมเดือน ส.ค. 2563 ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า อยู่ระหว่างฝึกอบรม รุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 มิ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอกำหนดการไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ดำเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2,087 คน จำนวน 16 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 ม.ค - 29 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี -โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการการฝึกอบรมรุ่นที่ 17 จำนวน 81 คน ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 11 ส.ค. 2563 ณ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และศึกษาดูงาน จ.มหาสารคามและ จ.กาฬสินธุ์ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารดำเนินโครงการ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้ได้รับการเห็นชอบให้เลื่อนการจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐบาลขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการโอนงบประมาณคืบงบกลางแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเริ่มสำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยง ส่งข้อมูลให้ สยภ.ภายใน 13 มี.ค.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยส่งข้อมูลรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1 ,กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย2, กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย3, กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5,ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1- 6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอน การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงเก็บข้อมูลของชุมชนแออัดเป้าหมายตามแบบประเมินผลการดำเนินการสำรวจชุมชนในเบื้องต้น จำนวน 200 ชุมชน กปก.1-6 ดำเนินการสำรวจได้ 228 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ขณะนี้ กปก.ให้ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย/ฝึกอบรม/ฝึกซ้อมส่งข้อมูลให้ สยภ.ภายใน15 พ.ค. 63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะส่งข้อมูลให้สยภ.ภายใน 15 พ.ค. 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 รวบรวมข้อมูลให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชน จำนวน 39 ชุมชน ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 100(39 ชุมชน) เป็นร้อยละ30(12 ชุมชน) ผลการดำเนินการ กปก.1-6 ดำเนินการได้ 31 ชุมชน ซึ่งทั้ง 31 ชุมชน มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ชุมชน

เป้าหมาย :140.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดชุมชนเป้าหมาย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่าง กปก. 1 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กปก.2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน ,กปก.3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน ,กปก.4 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน, กปก.5 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน ,กปก.6 อบรมเสร็จสิ้น 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอน กปก.1 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน ,กปก.2 อบรมเสร็จสิ้น 12 ชุมชน ,กปก.3 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน ,กปก.4 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน ,กปก.5 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน ,กปก. 6 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 83 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชม เป้าหมายร้อยละ 40 (56 ชุมชน) กปก. 1-6 ดำเนินการได้ 135 ชุมชน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ขณะนี้จัดทำหนังสือประสานให้สำนังานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ2563 สนข.จัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 20 สนข. สยภ.ประสานให้สดพ.ในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจกับสนข.แล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ขณะนี้สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคารไปแล้ว 12 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยตามที่ร้องขอ รวมทั้งสิ้น 29 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 38 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จึงปรับลดค่าเป้าหมาย จาก 50 ครั้ง เป็น 35 ครั้ง ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนได้ดังนี้ เดือนมีนาคม กปก.1,2,3 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,กปก.4 ดำเนินการได้ 3 ชุมชน,กปก.5 ดำเนินการได้ 3 ชุมชน ,กปก.6 ดำเนินการได้ 4 ชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน เป้าหมายร้อยละ30 (36 ชุมชน) ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครได้ 128 ชุมชน โดย กปก.1-6 ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรม เป็น 2 กิจกรรม,กิจกรรมที่ 1 อบรม จำนวน 10 รุ่น ขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมที่1และ2 ได้แล้วเสร็จทั้งหมด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ขณะนี้ คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ กำหนดซักซ้อม 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ได้ยกเลิกประกาศฯ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ได้รายงานว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และกำลังจะดำเนินการใหม่ ซึ่งต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโอนงบประมาณคืนงบกลางแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย สถิติ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 เกิดเพลิงไหม้ 79 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ 9.38 นาที ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุ 56 ครั้ง เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62-ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.32 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุ 58 ครั้ง เวลาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนเม.ย 63-ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุ อัคคีภัย เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เกิดเหตุ 282 ครั้ง สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยได้ 9.23 นาที ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้สถานีดับเพลิง มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขณะนี้สถานีดับเพลิง ทั้งหมด 37 สถานี มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานี เพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานีดับเพลิง ทั้งหมด 37 สถานี มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ สาธารณภัยต่าง ๆ และได้ทำความสะอาดสถานี เพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ เสนอผู้บริหารสำนักป้องและบรรเทา สาธารณภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอย อุดมสุข 58 เหตุเกิดเมื่อ 29 พ.ย.62 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ฯอยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอ ผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ฯ อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอ ผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 3 กรณี พร้อมจัดทำรายงานผลที่เกิดเหตุ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางบอน อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณให้ สำนักการโยธา ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรวบรวมเอกสารโอนงบประมาณการก่อสร้างให้สำนักการโยธา รอสำนักงบประมาณอนุมัติ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักงบประมาณโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างTOR ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง บอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 แล้ว อยู่ระหว่าง สำนักการโยธาปรับปรุงรูปแบบ รายการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างประสานสำนักการโยธายืนยันการรับโอน งบประมาณปี พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 2 สถานีดับเพลิง ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน พ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว 2.โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขณะนี้ขออนุมัติโครงการเรียบร้อย และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท 2.โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ระหว่างขั้นตอน นำเสนอเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเลื่อนวันสถาปนาวัน อปพร. 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตนำลายมือชื่อผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครจารึกบนโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และลงนามในใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร 2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 4/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบ ร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 7/2563ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 และให้สมาชิก อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือ ร่วมกับสำนักพระราชวัง กำหนดวันที่ชัดเจน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่ เขตพระราชฐาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่ เขตพระราชฐาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 2.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในสถานศึกษา อยู่ระหว่างขั้นตอนกองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน อยู่ระหว่าง กปก.ได้แจ้งให้สดพ.ในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ เดือนมีนาคม ดังนี้ กปก. 1 จำนวน 1 โรงเรียน ,กปก. 4 จำนวน 3 โรงเรียน 2.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในสถานศึกษา อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มา 2.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในสถานศึกษา ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วทั้ง 2 กิจกรรม ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ ตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 617 คน มีผลการประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.29 และผลการประมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯด้วยความเรียบร้อย 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ได้เตรียมจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความเรียบร้อย ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำ งวดที่ 6 ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 63 เป็นเงิน 988,174 บาท ได้แก่ ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 120 ครอบครัว, เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 2 ครอบครัว,เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 29 ครอบครัว, เงินปลอบขวัญ จำนวน 4 ราย เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย ,ค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย จำนวน 10 รายการ ผลการดำเนิการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำ งวดที่ 9 ประจำเดือน เม.ย.- พ.ค. 63 รายละเอียดดังนี้ ผู้ประสบภัยที่ให้การช่วยเหลือ จำนวน 65 ครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,823 บาท 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ขณะนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสำรวจเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรายที่ร้องขอให้การสงเคราะห์ทางการเงินได้ภายใน 2 วัน นับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รวมเป็นเงิน 12,851,811.25 บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)และให้การสงเคราะห์ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใน 1 วัน นับจากวันรับแจ้งเหตุ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 21.ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
21.ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 สำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน)รายการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ระยะที่ 1 เป็นเงิน 10,000,000 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวดรายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากโอนงบประมาณไปให้สำนักการโยธา ซึ่งสำนักการโยธาได้ขอเปลี่ยน แปลงรายละเอียดงบประมาณ ประกอบกับต้องแก้ไขแบบรายการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ 7)
[มิติที่ 2 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ 7)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :14.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-รอลงนามสัญญา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการ และรอส่งมอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง/ส่งมอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประ มาณในภาพรวม ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(21) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (ร้อยละ 1.5)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (ร้อยละ 1.5)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินงบการเงิน ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนดแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินงบการเงิน ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนดแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินงบการเงิน ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนดแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจำปี 2562 ทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินงบการเงิน ให้สำนักการคลังทันเวลาภายในกำหนดแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(22) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 1.5)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 1.5)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้อง ครบแล้ว ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้อง ครบแล้ว ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้อง ครบแล้ว ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเงินการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้อง ครบแล้ว ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(23) 3.1 (ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (7 คะแนน)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.1 (ก) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ (7 คะแนน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ MIS จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน ม.ค.-มี.ค.63 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบMIS จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือน เม.ย - มิ.ย.63 มี จำนวน 11 เรื่อง ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้น ทั้งหมด 11 เรื่อง ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในเดือนก.ค. -ก.ย.63 มี จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาเสร็จสิ้น 4 เรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) 3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE) เป้าหมาย 7 คะแนน
[มิติที่ 3 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.2 . ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (BEST SERVICE)
เป้าหมาย 7 คะแนน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE) จำนวน 2 โครงการ 1.การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการดีที่สุด ได้แก่ โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 2.การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่โครงการรักษ์เจ้าพระยา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด จัดกิจกรรม 2 โครงการ 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการให้บริการดีที่สุด 1.โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นแก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 19 ศาสนสถานจากเป้าหมาย 37 ศาสนสถาน 2.โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดูแลความปลอดภัยทางน้ำระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่พบประชาชนประสบเหตุอุบัติภัยทางน้ำ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการให้บริการที่ดีที่สุดปี 2563 (BEST SERVICE) กิจกรรมที่ 1 การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้แก่ โครงการศาสนสถานปลอดอัคคีภัย ได้ดำเนินการ ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น แก่ศาสนสถานในพื้นที่รับผิดชอบเรียบร้อย เป้าหมาย 37 ศาสนสถาน ดำเนินการได้ 47 ศาสนสถาน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ โครงการรักษ์เจ้าพระยา เป้าหมาย สามารถเข้าระงับเหตุได้ภายใน 20 นาที ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีผู้ประสบเหตุทางน้ำแต่อย่างใด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อย 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 6)

หน่วยนับ :ร่้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร่้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการสำรวจความ พึงพอใจจากการตอบแบบ สอบถามโดยคณะผู้ตรวจราชการ อยู่ระหว่างปรับแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับผลสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 และเตรียมการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สปภ.ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการใน การสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการสำรวจทั้งสองครั้งในระดับ มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.908 ประเด็นที่ได้รับความพึง พอใจสูงสุด คือ ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับความพึง พอใจที่ระดับ 4.107 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ำสุด คือ ด้านบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความพึงพอใจที่ระดับ 3.703 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(26) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 6)
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ร้อยละ 6)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งให้ สยป. ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่าง สปภ.ได้จัดส่งแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจและแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัด ที่ 4.1“ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล” เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กพ. 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูลนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูล ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(27) 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) (ร้อยละ 4)
[มิติที่ 4 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4.2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) (ร้อยละ 4)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน อยู่ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมจัดส่งหลักฐานการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน 3 งาน 1.งานลดความเสี่ยงเลี่ยงอันตรายจากสัตว์มีพิษของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กปก.3 2.งานใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการ 3.งานเข้าระงับเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กปก.1 ซึ่งเป็นงานต่อยอดพัฒนาจากปี 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายงานการดำเนินการกิจกรรมร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การทำงานของหน่วยงาน ให้กับสำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **