ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(1) สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
สร้างฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :มีฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(มีฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศึกษาข้อมูลและสถิติทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำเข้า/เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ผ่านช่องทางในเว็บไซต์ www.bangkpk.go.th./fiic

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเข้า/และเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th./fiic

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
มีช่องทางการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะท์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็ปไซต์/ไลน์/Facebook

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะท์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็ปไซต์/ไลน์/Facebook

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลบทวิเคราะท์ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางเว็ปไซต์/ไลน์/Facebook/วารสารบางกอก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลทาง เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง www.bangkok.go.th/fiic ,วารสารบางกอก ECONOMY ,Line ,Facebook ,แอปพลิเคชัน กทม.Connect และสำรวจช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนผ่าน สื่อต่าง ๆ ของ กทม.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :94.64


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
22.50

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
94.64

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับปรุง/พัฒนาข้อมูลในเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ และสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.64

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(4) ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการดเนนการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 ออกไป 4 เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการแต่เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และรวบรวมข้อมูลผู้มายื่นขอแก้ไขรายการข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุดจำนวนจาก 50 สำนักงานเขต และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมข้อมูลผู้มายื่นขอแก้ไขรายการข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุดจำนวนจาก 50 สำนักงานเขต และดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการดเนนการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563 ออกไป 4 เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการแต่เนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยอดการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปรียบเทียบกับยอดประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ศึกษาข้อมูลโครงการ -จัดเตรียมเอกสารทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำหนังสือขออนุมัติเงินงวด 2.จัดทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตและส่วนราชการในกองรายได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 3.ติดต่อประสานงานโรงแรมสำหรับห้องจัดสัมมนาฯ 4.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5.จัดทำหนังสือขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 7.จัดทำหนังสือแจ้งวิทยากรขอเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลว. 20 เม.ย. 2563 ผอ.สนค.ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมสถิติการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2562 -แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 2.จัดทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตจัดส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยนับ :น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีทรัพย์สินที่ดินกำลังรวบรวมและรายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1307/2727 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประสานทุกหน่วยงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ยังใช้ประโยชน์ จำนวน 24 แปลงและให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรายงานให้ผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชน์กับมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 1.98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้มาในราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชำรุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลทรัพย์สินที่มีราคาได้มาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไปและได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ที่บันทึกไว้ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS) และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ดำเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0507/399 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเร่งรัดให้หน่วยงานที่ยังส่งไม่ครบอีก 8 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน หน่วยงานรายงานการสำรวจมูลค่าทรัพย์สินฯ จำนวน 69 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จำนวน 69 หน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/1034 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงสำนักงานเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กสิกรรม (นาข้าว) และสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 5310/2718 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการ พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินที่มีศักยภาพ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษากระบวนการบังคับภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติในการบังคับภาษีและคู่มือในการดำเนินการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (ยกเลิกตัวชี้วัด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ขออุทธรณ์การปฏิบัติราชการ (ยกเลิกตัวชี้วัด)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนารายได้ ปี 2563-2565 เพื่อจัดเตรียมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนารายได้ ปี 2562-2563 ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้ กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาผลการดำเนินงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(13) มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด

หน่วยนับ :แผน

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

95 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 65.00)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 และพิจารณาร่างแผนฯ ต่อ สำหรับในส่วนที่ 7 ด้านการบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบตามเป้าหมายที่ 2 ที่กำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งกองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว 2.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้จัดทำร่างแผนฯ และรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ส่งแผนฯ และรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ 3/2563 แล้ว ปรากฎว่า มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 3.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้นำเสนอร่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และร่างแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อประะชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอรายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1305/2219 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พร้อมแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร พร้อมได้เวียนแจ้งให้ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1305/2519 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของจำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562

หน่วยนับ :ไม่น้อยกว่าร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 -18 มีนาคม 2563 มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 17 มิถุนายน 2563 มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเรื่องขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ จํานวน 1 เรื่อง เปรียบเทียบ กับปีงบประมาณ 2562 มีจํานวน 4 เรื่อง จำนวนเรื่องที่ขอผ่อนผันลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเก็บข้อมูลด้านหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาจากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำรายงานหนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ที่ กท 1305/1151 ลว. 6 มี.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานฐานะเงินสะสมพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 1304/7693 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือ ที่ กท 1304/1332 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/3020 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนและยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 โดยการรายงานสถานะเงินสะสมฯ ประจำเดือนกันยายน มีการรายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการฝึกอบรมและเสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการกำหนดหลักสูตรและขั้นตอนการฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือนำเรียนปลัด กทม. ที่ กท 1304/2657 ลงวันที่ 29 พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
35.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ -จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 26 ราย -จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 26 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ จำนวน 16 ราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 16 ราย จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 16 ราย รวมจำนวนปัญหาที่รับการปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563 จำนวน 30 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน จำนวน 30 ราย ปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 1 ราย จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนปัญหาที่รับการปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มิ.ย. 2563 จำนวน 37 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จำนวนปัญหาที่ขอรับคำปรึกษาจำนวน 30 เรื่อง ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข จำนวน 30 เรื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :90.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมการยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานเข้าร่วมการยืนยันยอดจำนวน 72 หน่วยงาน จากจำนวนหน่วยงานทั้งสิ้น 80 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการคลังจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในนโยบายแต่ละด้าน 2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการคลังจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้าน 2.จัดทำรายงานการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 3.ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 2. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแต่ละด้านเพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณา ครั้งที่ 3 3. รวบรวมข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติในนโยบายแตละด้านจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดประชุมจัดประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของ กทม. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายการเงินการคลังของกทม.ต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(21) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร (สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :60.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
23.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 -อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกวดราคาจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ -จัดทำในระบบ e-GP

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประกาศ TOR -รอเสนอราคา 5 วันทำการ(21-27 เมษายน 2563) -วันที่ 30 เม.ย. 2563 ถึง 5 พ.ค. 2563 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาการประวดราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว -กองการเงินจัดทำหนังสือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯเนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติซึ่งต้องเสนอผู้มีอำนาจ (รอง ผอ.สนค.) พิจารณาสั่งการให้ประกาศประกวดราคาครั้งใหม่ -ขออนุมัติการประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 3 ตามประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าชปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 -รอผู้เสนอราคาภายใน 10 วันทำการ (12-25 มิถุนายน 2563) -เสนอราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2563 -พิจารณา/ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา (20วันทำการ) วันที่ 29 มิถุนายน 2563-27 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- คณะกรรมการพิจารณาผลฯพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาและพิจารณาตัวผู้รับจ้าง - รายงานผลการพิจารณา ขออนุมัติจ้างและตรวจร่างสัญญา - ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล
[มิติที่ 1 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณภายในศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์ ตามงวดสัญญางวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งมอบงานงวดที่ 3 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ให้ผู้รับจ้าง

** สรุปผลการดำเนินงาน **