ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

๕.๑ - มหานครกรุงเทพแบบบูรณาการ

(1) มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีองค์การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร
มีแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

หน่วยนับ :แนวทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แนวทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
9.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมที่มีผู้ประชุมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(2) มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

หน่วยนับ :แนวทาง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :13.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แนวทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
26.00

100 / 100
3
26.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสัมมนาของสมาชิกฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ โครงการจัดทำคู่มือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสัมมนาของสมาชิกฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ โครงการจัดทำคู่มือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการสัมมนาของสมาชิกฯ : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้แนวทาง1แนวทาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๔ - การเมืองสีขาว

(3) จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ประเด็น

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :23.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ประเด็น)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
58.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสำหรับให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบรรยายสรุปให้ความรู้สำหรับเยาวชน โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างเหมาผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการสภากรุงเทพมหานครจำลอง ซึ่งจะมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากได้ โครงการประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ : อยู่ระหว่างขั้นตอนการบริหารสัญญานำข่าวขั้นสื่อต่างๆ ตาม TOR และแผนประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความรู้ฯ : เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการฯ โดยกลุ่มงานประชุมสภาฯ จะดำเนินการส่งคืนงบประมาณเป็นเงิน จำนวน 53,705 บาท และขอปรับค่าเป้าหมายจำวนประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้รับผ่านช่องทาง เพื่อเสนอไปยังสภากรุงเทพมหานครให้เหลือเฉพาะในโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหาคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้รับข้อคิดเห็นจำนวน 5 ประเด็น ผ่านทางเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ ซึ่งได้ทำหนังสือเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0100/ ลงวันที่ กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.42

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
92.42

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือแนวทาง รูปแบบกิจกรรม และกำหนดการฝึกอบรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมหัวข้อการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เจ้าหน้าที่จัดการประชุมเกี่ยวกับระบบและเทคนิคการการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 5-6 สภากทม. มีผุ้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน และอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประชุม เพื่อบูรณาการเป็นคู่มือภาพรวม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 2. มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน 3. คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม 4. มีการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 26 ชุด ประกอบด้วย 4.1 ความพึงพอใจในการจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้ 91.71 4.2 ความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ ได้ร้อยละ 94.44 4.3 ความพึงพอใจในการจัดการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ ได้ร้อยละ 91.12

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(5) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :95.60

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
54.00

100 / 100
3
79.00

100 / 100
4
95.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างเหมาผู้ประกอบการ โดยได้ผู้รับจ้างแล้ว คือบริษัท เจ บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด ตอนนี้กำลังทำร่างสัญญา เพื่อจะนัดบริษัทมาเซ็นสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทำสัญญาและติดตราสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา TOR และแผนประชาสัมพันธ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร https://bmc.go.th - ดำเนินการวัดผลความพึงพอใจ ผ่านช่องทาง Online ในเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร - หัวข้อ/ประเด็นความพึงพอใจ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจในภาพรวม ส่วนที่ 3 สำรวจความคิดเห็น ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ส่วนที่ 4 สำรวจความคิดเห็น ด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ ส่วนที่ 5 สำรวจความคิดเห็น ด้านเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติม - มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17กันยายน 2563) - ผลความพึงพอใจเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานครมหานครในภาพรวม ร้อยละ 95.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสภากรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระบบ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระบบ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อกฎหมาย ญัตติ กระทู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำข้อมูลลงระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ที่อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ โดยข้อมูล ประกอบด้วย ญัตติจำนวน 174 ญัตติ กระทู้จำนวน 82 กระทู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 399 รายการ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ 10 รายการ ข้อบังคับ 4 รายการ ข้อบัญญัติทั่วไป 277 รายการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 108 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **