ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50490000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.15

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
96.15

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันเวลาสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม และ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ระดับเขต ครั้งที่ 1 2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและเชิญวิทยากร ซึ่งกำหนดการอบรม ในวันที่ 18,19 และวันที่ 25 มกราคม 2563 4. โครงการ - โครงการของฝ่ายโยธา จำนวน 21 โครงการ อยู่ระหว่าง หาผู้รับจ้าง - รอทำสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 40 5.โครงการของฝ่ายพัมนาชุมฯ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 6. โครงการของฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 31 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 2.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) กำหนดการอบรม ในวันที่ 18,19 และวันที่ 25 มกราคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3.โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่พื้นที่เขตทุ่งครุ จัดเตรียมเอกสารกิจกรรมอบรมให้ความรู้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่เขตทุ่งครุ 4.ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากลำกระโดงถึงคลองขวาง อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 5. ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 76 จากซอยประชาอุทิศ 76 ถึงคลองเก้าห้อง อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 6.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 91 จากซอยประชาอุทิศ 91 และซอยแยก ถึงบ้านเลขที่ 37/84 อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 7.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 72 จากซอยประชาอุทิศ 72 ถึงคลองราชพฤกษ์น้อยและคลองเวกอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 8. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 75 แยก 11 จากซอยประชาอุทิศ 75 ถึงสุดทางสาธารณะอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 9. ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 39 แยก 3 และซอยพุทธบูชา 39 แยก 5 ถึงสุดทางสาธารณะอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 10. ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 74/1 แยก 1, 2, 3, 4, 5 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 11. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4 และซอยประชาอุทิศ 76 แยก 4/1 ถึงสุดทางสาธารณะ อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 12. ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 76 จากแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงถึงคลองรางขมิ้น ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 13.ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 54 แยก 6 จากบ้านเลขที่ 79 ถึงคลองราษฎร์สามัคคีอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 14.ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 36 แยก 12 จากซอยพุทธบูชา 36 ถึงบ้านเลขที่ 4/1 และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 72/1 อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 15.ปรับปรุงซอยวิเศษสุขนครซอย 8 จากซอยประชาอุทิศ 79 ถึงบ้านเลขที่ 81/548 และซอยแยก จำนวน 3 ซอยอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 16.ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 จากบ้านเลขที่ 1/22 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และซอยแยก อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 17.โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 18.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 แต่ได้ให้อาสาสมัครลานกีฬามาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตทุ่งครุแทน เช่น การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์กีฬา ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19.โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 20.โครงการครอบครัวรักการอ่านดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 21.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องจากเกิดโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019)ระบาด แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ 22.โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคและฝึกโยคะให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตทุ่งครุ ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม 2563 แต่ได้งดกิจกรรมทั้งสองไปตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23.โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม2563 โดยให้เจ้าหน้าที่เงินออมช่วยปฏิบัติงานอื่นในสำนักงานเขตทุ่งครุ เช่น ช่วยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24.ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 25.ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตทุ่งครุอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 26.ปรับปรุงโรงเรียนสามัคคีบำรุงอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 27.ปรับปรุงโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 28.ปรับปรุงโรงเรียนราษฏร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 29.ปรับปรุงโรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 30.ปรับปรุงโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์อยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 31.ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวงอยู่ระหว่างรอทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ ยกเลิก จำนวน 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ และยกเลิก จำนวน 6 โครงการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ไม่สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/129 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/129 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการการจัดทำสรุปยอดเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/2235 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การจัดทำงบการเงิน ประกอบงบการเงิน 1. หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภททุกประเภท บัญชีย่อย และทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้ว 2. หน่วยงานมีการจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3.หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตามหนังสือที่ กท 8808/7627 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การจัดทำสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินทุกประเภท ที่ทำให้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เป็นรายไตรมาส ยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/8331 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และกำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารจัดส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในกำหนด ณ วันที่ 6 ต.ค. 63 ได้ดำเนินการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทรัพย์สินไตรมาสที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8808/6284 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :93.62


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.03

100 / 100
2
25.71

100 / 100
3
48.23

100 / 100
4
93.62

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 316,956,480.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 58,671,244.78 คิดเป็น 15.03 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 9,772,231.44 คิดเป็น 18.92 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,949,092.99 คิดเป็น 21.73 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.56 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 81,928,000.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,090,010.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,222,358.- บาท คิดเป็น 9.61 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 352,839,544.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 99,850,904.62 คิดเป็น 25.71 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,454,850.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 15,793,270.42 คิดเป็น 30.58 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 5,736,481.87 คิดเป็น 31.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.44 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 27,126,900.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 6,721,100.- บาท คิดเป็น 20.02 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 335,559,749.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 178,418,497.15 คิดเป็น 48.23 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,891,623.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 28,005,491.28 คิดเป็น 52.98 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 6,576,502.04 คิดเป็น 36.18 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 12,886,539.68 คิดเป็น 17.85 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 9,667,462.68 บาท คิดเป็น 30.21 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณอนุมัติ 257,950,561.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 198,429,399.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 196,439,490.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 185,767,169.30 บาท คิดเป็น 93.62 % - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 45,863,485.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 46,056,296.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 45,750,225.49 บาท คิดเป็น 99.75 % - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,138,085.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,608,365.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 106.56 % - ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- คิดเป็น 100 % - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,113,208.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,460,208.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 59,027,735.55 คิดเป็น 87.95 % - เงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 12,959,537.- บาท คิดเป็น 86.27 % - รายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 24,577,186.26 บาท คิดเป็น 98.44 % - งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 34,568,961.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 32,088,834.21 บาท คิดเป็น 92.83 % ยอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณ 93.62 % - เบิกเงินเหลื่อมปี 10,802,861 คิดเป็น 5.11 % - เงินงบประมาณที่ไม่ได้รับการตัดออกจากระบบ 2,653,000 บาท คิดเป็น 1.27 % ยอดรวมงบประมาณเบิกจ่าย รวมเป็น 100 % -วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เบิกเหลื่อมปี ทั้งหมด 10,802,861 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 5 ใบกันรายการค่าจ้างเหมารายบุคคล รวมเป็นเงิน 69,100 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(4) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเขตทุ่งครุ" (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล)
[มิติที่ 3 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการออกหน่วยในชุมชนแบบตั้งรับและเชิงรุกจำนวน6ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการออกหน่วยในชุมชนแบบตั้งรับและเชิงรุกจำนวน 11 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ไม่มีการลงพื้นที่ออกหน่วยกิจกรรม จึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว และฉีดไมโครชิฟขึ้นทะเบียนสุนัขให้ถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก

(5) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) "โครงการ เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด"
[มิติที่ 3 : ]

๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ 100

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
75.00

100 / 100
2
98.00

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด" ณ มัสยิดนูรุลหุดา วันที่ 1 ธันวาคม 2562 2. เปิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด ครั้งที่ 2 "พายเรือหารักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาลำคลอง ปกป้องวัฒนธรรม" วันที่ 15 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุงพื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน จัดสัญลักษณ์ทางจักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98 ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานริมคลองบางมด โดยการปรับปรุงพื้นผิวทาง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมัน จัดสัญลักษณ์ทางจักรยาน วาดภาพบนกำแพงริมทาง ประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรม "เที่ยวคลอง ต้องลองเที่ยว" ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว จำหน่ายอาหารพื้นบ้านวิถีชุมชน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเส้นทางคลองบางมด ตั้งแต่โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ถึง ตลาดมดตะนอย มีจุดจัดกิจกรรมจำนวน 5 จุด ได้แก่ (1) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) (2) วัดพุทธบูชา (3) บ้านขนมไทย (4) มัสยิดดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์) (5) ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุลหุดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,000 คน จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 200 ชุด ผลการสำรวจระดับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 98 ขณะนี้ยกเลิกการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่กิจกรรมอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เป็นไปตามแผนงานที่เตรียมไว้ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.แสวงหาภาคีเครือข่าย และจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับกลุ่ม 2. ดำเนินการออกแบบกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 2.1 จัดหาพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ลานวัฒนธรรมมัสยิดนูรุ้ลหุดา 2.2 สเกตวาดภาพ ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนริมคลองบางมด จำนวน 1 ชุด 2.3 นำภาพวาดบนผนัง กำแพงรั้วของสถานที่และอาคารบ้านเรือนของประชาชนโดยนักเรียนนักศึกษา จำนวน 5 จุด 2.4 ติดตั้งป้ายบอกจุด Check-in ที่น่าสนใจ ได้แก่ ภาพวาด บึงบัว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จำนวน 5 จุด 2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างใต้สะพาน เพิ่มแสงสว่าง สวนหย่อมริมคลองม่านต้นไม้จำนวน 1 จุด 2.6 ปรับปรุงผิวทางทางจักรยานที่ชำรุด จำนวน 15 จุด 2.7 ประกวดสัญลักษณ์ทางจักรยานและสัญลักษณ์บอกระยะทาง 2.8 นำภาพที่ชนะการประกวด ทำลวดลายบนผิวทางจักรยาน จำนวน 36 จุด 2.9 รณรงค์ให้ความรู้บ้านเรือนริมคลอง/ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่คลอง 2.10 จัดเก็บไขมันในครัวเรือนริมคลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2.11 จัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือเก็บขยะ จำนวน 1 ครั้ง 2.12 จัดให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”ลานวัฒนธรรม”และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(6) ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรเรื่องที่ได้รับแจ้งจำกประชำชน/ผู้รับบริกำร

หน่วยนับ :ระดับคะแนน

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :97.76

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับคะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.84

100 / 100
2
94.17

100 / 100
3
97.65

100 / 100
4
97.76

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562) จำนวน 215 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 191 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.84 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.16

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 มีนาคม 2563) จำนวน 446 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 420 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.17 อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.83

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 26 มิถุนายน 2563) จำนวน 724 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 707 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด(ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) จำนวน 984 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 962 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.76 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.24

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.59


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับความพึงพอใจ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.48

100 / 100
3
4.48

100 / 100
4
4.59

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับปรุงที่จอดรถสำหรับประชาชน ปรับภูมิทํศน์ภายในและโดยรอบอาคารสำนักงานเขต รวมทั้ง เน้นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.475

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการซึ่งได้รับความพึงพอใจของประชาชนในระดับน้อยที่สุด / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 รอแจ้งผลการสำรวจครั้งที่ 2 จากกองงานผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.587

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละความสำเร็จ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้ารับการอบรมการพัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และมีกำหนดเข้ารับการอบรมตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการแนะนำการนำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาฐานข้อมูล จาก สยป. นำเข้าข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน 9 ฐานข้อมูล และรายงาน สยป. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน จำนวน 9 ฐานข้อมูล และรายงาน สยป. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และปรับปรุงข้อมูลรายเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1. ข้อมูลอาคาร 2. ข้อมูลห้องสมุด 3. ข้อมูลลานกีฬา 4. ข้อมูลชักลากขยะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :5 ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(5 ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ขยายผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงในลำดับต่อไป จำนวน 2 งาน มาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน ซึ่งได้แก่ งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ และ งานตรวจเอกสาร ฝ่ายการคลัง และต่อยอดพัฒนางานเดิม โดยการคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา จำนวน 1 งาน มาต่อยอดพัฒนางาน ได้แก่ งานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - นำเรียนผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ ขอความเห็นชอบดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน - จัดทำโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ/ งานตรวจเอกสาร ฝ่ายการคลัง/ ปรับปรุงข้อปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง -จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร งานตรวจเอกสาร และงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง -ติดตามผลการปฏิบัตงานตามข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยสรุปจากวันลาป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ฝ่ายเทศกิจ และงานตรวจเอกสาร ฝ่ายการคลัง (ระยะเวลาการเก็บสถิติ คือระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2563) - ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ (เฟสบุ๊ค หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์) - รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการเขต และสำนักอนามัย เพื่อทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด