ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำแล้วเสร็จร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด