ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50200000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ลำดับที่ 1 อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนการตรวจสถานประกอบการ นอกเวลาทำการ และจัดเตรียมเอกสารการประชาสัมพันธ์และแนวทางดำเนินงานด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และตรวจสุขลักษณะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลำดับที่ 2-4,7-15 อยู่ระหว่างรอเงินงวด ลำดับที่ 5 ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 เรียบร้อยแล้ว และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตตลิ่งชัน ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสารประจำเดือนต.ค. - พ.ย.62 จำนวน 45 ครั้ง ลำดับที่ 6 ได้วิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ประกอบการอบรมฯ และรอการอนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฯ ลำดับที่ 16 ขอความเห็นชอบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทำความสะอาดตามโครงการฯ ลำดับที่ 17-34 อยู่ระหว่างจัดเตรียมและหาข้อมูลในการดำเนินการตามโครงการ ลำดับที่ 35 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ลำดับที่ 36-37 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 40,031 บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 3 คน ลำดับที่ 38 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างการวางแผนการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ เขตตลิ่งชัน ประจำปี 2563 ลำดับที่ 39 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรนำเต้นแอโรบิคเดือนต.ค.-พ.ย.62 ให้วิทยากร ลำดับที่ 40 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ (ลำดับที่ 2-4,6-15,18,22,26,30,33-34 และ 40) คิดเป็นร้อยละ 50 จาก 40 รายการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 รายการ (ลำดับที่ 1,5,16,22,28-29,31-32,35-38) คิดเป็นร้อยละ 30 จาก 40 รายการ - ชะลอ 7 รายการ (ลำดับที่ 17,19-21,23,25 และ39) คิดเป็นร้อยละ 17.5 จาก 40 รายการ - ยกเลิก 1 รายการ (ลำดับที่ 27) คิดเป็นร้อยละ 2.5 จาก 40 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- - ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 รายการ (ลำดับที่ 2-4,6-15,18,22,26,30,33-34 และ 40) - อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 รายการ (ลำดับที่ 1,5,16,22,28-29,31-32,35-38) คิดเป็นร้อยละ 30 จาก 40 รายการ - ชะลอ 7 รายการ (ลำดับที่ 17,19-21,23,25 และ39) คิดเป็นร้อยละ 17.5 จาก 40 รายการ - ยกเลิก 1 รายการ (ลำดับที่ 27) คิดเป็นร้อยละ 2.5 จาก 40 รายการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน รายการ คิดเป็นร้อยละ จาก 40 รายการ - ยกเลิก จำนวน 11 รายการ คิดเป็นร้อยละ 27.5 จาก 40 รายการ - ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี จำนวน รายการ คิดเป็นร้อยละ จาก 40 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 3.9 / 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 8.12 / 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 9.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 15.76 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 24.75 / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 29.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 41.43 25/05/2563 อยู่ระหว่าง: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 47.98 23/06/2563 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 54.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 57.42 / 20/08/2563 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 60.55 / 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) มิติที่ 2.2 การจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.1)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2 การจัดทำงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.1)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบทดลองเดือน ก.ย.62 และจัดทำสรุปยอดภาษีน้ำมัน / 28/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ 1. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่ กท 5908/7155 ลว.28 พฤศจิกายน 2562 2. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายใน ตามหนังสือที่ กท 5908/7153 ลว. 28 พฤศจิกายน 2562 3. ส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง ผอ.กองบัญชี ตามหนังสือที่ กท ตามหนังสือที่ กท 5908/7154 ลว.28 พ.ย.62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) มิติที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มิติที่ 2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
67.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
87.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานทรัพย์สินประจำปี เมื่อเดือน กันยายน 2562 2.จัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำปี 2562 ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 / 18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณรายการครุภัณฑ์บางรายการได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 หน่วยงานในสังกัดอยู่ระหว่างการทำากรจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์และเร่งก่อหนี้ผูกพัน / 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการรับครุภัณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณประจำปี 2563 และโรงเรียนในสังกัดมีการรับโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่1 ให้สำนักการคลังเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท5908/126 ลว.8 ม.ค.63 / 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจำหน่ายทรัพย์สินชำรุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้มียอดทรัพย์สินลดลงจำนวน 8,545 รายการ โดยจะดำเนินการรายงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 ในเดือน มีนาคม 2563 / 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพย์สินเพื่อรายงานประจำไตรมาสที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เม.ย.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-24/04/2563 : ดำเนินการรายงานทรัพย์สินประจำไตรมาสที่ 2 ได้ทันตามกำหนดเวลา จัดส่งให้สำนักการคลังตามหนังสือที่ กท 5908/2356 ลว.9 เม.ย.63 / 18/05/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน (1 เม.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.63) เพื่อรายงานไตรมาสที่ 3 / 23/06/2563 : รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน( 1 เม.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.63) เพื่อรายงานไตรมาสที่ 3 ความคืบหน้า 87%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-13/07/2563 : ดำเนินการส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 3 ตามหนังสือที่ กท 5908/3887 ลงวันที่ 8 ก.ค.63 มีจำนวนทรัพย์สินเข้าระบบบัญชีเพิ่มขึ้น 17 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 258,513 บาท / 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมทรัพย์สินเพื่อรายงานประจำไตรมาสที่ 4 / 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสที่4 (กรกฎาคม-กันยายน) อยู่ระหว่างดำเนินการและสามารถรายงานได้ภายในกำหนดเวลา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :4.17

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.02

100 / 100
3
4.02

0 / 0
4
4.17

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กทม. ที่กองงานผู้ตรวจราชการจัดขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการ ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 จากกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ 4.023 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้านการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ และข้อมูลในเว็บไซต์,เฟสบุค ของหน่วยงาน ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด - จนท.นิด้า จะเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ค.63 ซึ่งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสรุปผลความพึงพอใจครั้งที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้รับผลสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2 มีความพึงพอใจในระดับ 4.311 โดยสูงสุด คือ ท่านได้รับบริการตามลำดับ ก่อน-หลัง ไม่ถูกลัดคิว 4.540 และต่ำสุด คือ มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ 3.860 ดังนั้นสำนักงานเขตตลิ่งชันได้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1= 4.023 ครั้งที่ 2 =4.331 รวมเป็น 8.354 หาร 2 = 4.167

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) มิติที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
มิติที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.75

100 / 100
2
3.50

100 / 100
3
5.25

0 / 0
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-พ.ย.62 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 158 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ธ.ค.62 - ก.พ. 63 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 228 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เดือน มี.ค.- พ.ค. 63 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 247 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เดือน ต.ค.62 -ก.ย. 63 มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์ 1555 ทั้งหมด 1,147 เรื่อง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเจ้าของที่เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดรูปแบบการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนก่อไผ่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ ดำเนินการปรับโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ และดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนฯ กำหนดจุดและติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ กำหนดจุดทำซุ้มทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชในชุมชน รอบเกาะ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 / ปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนกอไผ่ เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.63 และคุยกับเจ้าของกิจกรรมเพาะพันธุ์จิ้งหรีดในการจัดทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 12/3/2563 : ดำเนินการ 1. จัดทำซุ้มทางเข้าบริเวณด้านหน้าชุมชนวัดจำปา 2. ทาสีสะพานข้ามคลอง และราวเหล็กกันตกบริเวณแนวริมคลอง 3. ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 4. ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน โดยธนาคารออมสิน สาขาสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 5. ปลูกต้นไม้ร่วมกับวัดจำปา ชุมชนวัดจำปา และเครือข่าย ณ บริเวณวัดจำปา 6. ให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และวิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22 มีนาคม 2563 รวม 2 วันและจะอบรมอีก 4 วัน ในวันที่ 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัดจำปา 1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนก่อไผ่ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์จิ้งหรีด บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 จนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบ 3. สำนักงานเขตตลิ่งชันเข้าดำเนินการปรับปรุงศาลา 8 เหลี่ยม ที่ชุมชนไว้สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย คลองบางไทร-คลองบางระมาด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้พันธุ์พืชพื้นถิ่นให้กับเยาวชนในชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือริมคลองให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ร่วมกันชุมชน - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 วิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22, 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา 1) ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 2) ให้ความรู้เรื่องการออม และการวางแผนทางการเงิน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2) ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(8) มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันอนุมัติโครงการฯ และให้ความเห็นชอบมอบส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันรับทราบและถือปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร และรายงานการใช้รถยนต์ให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลรวบรวมส่งสำนักอนามัยตามกำหนดระยะเวลา 2.2 งานเพื่อต่อยอดพัฒนางานเดิม จำนวน 1 งาน งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2.3 งานเพื่อพัฒนา จำนวน 2 งาน งานให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน และ งานดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนฉิมพลี 3.แจ้งเวียนข้อปฏิบัติเรื่องการใช้รถยนต์ 4. จัดทำเอกสารส่งสำนักอนามัย ตามเงื่อนเวลาจัดส่งเอกสารช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. การติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมและประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม โดยพนักงานฉีดพ่นหมอกควันต้องผ่านการทดสอบความรู้หลังการอบรม และการจัดกิจกรรมและประเมินความรู้เกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมหลังการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทดสอบความรู้หลังการอบรม ของฝ่ายทะเบียนและนักการภารโรงโรงเรียนฉิมพลี 3. การติดตามการใช้รถยนต์ของส่วนราชการสำนักงานเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. การจัดทำข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายทะเบียน และโรงเรียนฉิมพลี 2. การติดตามการรายงานตามแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติการใช้งานรถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัดให้สำนักอนามัยภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
มิติที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.40

100 / 100
3
3.60

0 / 0
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รอการประสานจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งรูปแบบและรายละเอียดในการดำเนินการ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์ฯ จะจัดอบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำแบบทบทวนสถานะฯ (สยป.4.1(2)) และแบบพัฒนาฐานข้อมูลฯ (สยป.4.1(4)) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือ ที่ กท 5901/1338 ลว.27 ก.พ.63 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ ได้ร้อยละ 40 คิดเป็นร้อยละ 2.40 จากร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ excel เพื่อแปลงไฟล์เป็น csv นำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัด 4.1 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 15 ของเดือน ได้ร้อยละ 60 คิดเป็นร้อยละ 3.6 จากร้อยละ 6

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ excel เพื่อแปลงไฟล์เป็น csv นำเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบ ตัวชี้วัด 4.1 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 15 ของเดือน ได้ร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 6

** สรุปผลการดำเนินงาน **