ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50160000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
77.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตามเป้าหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการ ทั้งสิ้น 37 โครงการ มีความคืบหน้าเกินเฉลี่ย ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 11 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 30 โครงการ ยกเลิก 7 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :6.86

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
6.86

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

– ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (แบบ สงม.1 และ สงม.2) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 1ตามแผนดังกล่าว - ดำเนินการขออนุมัติโอนอัตโนมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน – ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 – ขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง – ติดตามเร่งรัดการอนุมัติเงินประจำงวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง –ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 9 งานควบคุมอนามัย หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – ขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ของเดือน พฤศจิกายน 2563 - ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา บริเวณลานสเกตบอร์ดและสนามบาสเกตบอล – ขออนุมัติยกเลิกรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ พร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันทุกส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้คิดเป็นร้อยละ 12.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 – ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ –ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 หมวดรายจ่ายอื่น งานควบคุมอนามัย และ งานพัฒนาชุมชน พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 – ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ -ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งให้แก่ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร -ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการให้เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ - ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 41 รายการ – ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 - ติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 37.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ หมวดรายจ่ายอื่น - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรียนวัดราชวรินทร์ – ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าสาธารณูปโภค ของงานบริหารการจัดเก็บรายได้ ไปเพิ่มงานต่าง ๆ ในหมวดเดียวกัน - จัดทำข้อมูลเบิกจ่ายจริงและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และ หมวดค่าจ้างชั่วคราว พร้อมโอนงบประมาณคงเหลือดังกล่าวเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 – ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมานคร เป็นรายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2563 – ขออนุมัติยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือน สิงหาคม 2563 – ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือน กรกฎาคม 2563 -ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – วันที่ 29 กันยายน 256536 คิดเป็นร้อยละ 97.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.38

100 / 100
2
0.38

100 / 100
3
0.38

100 / 100
4
1.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดทำงบการเงินประจำเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2562 จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน บันทึกบัญชีเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2562 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บัญชีย่อยเงินรับฝาก บัญชีย่อยรายได้กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายได้จากเงินงบประมาณ และ บัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 บันทึกบัญชีเดือน มกราคม –มีนาคม 2563 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บัญชีย่อยเงินรับฝาก บัญชีย่อยรายได้กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายได้จากเงินงบประมาณ และ บัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดทำงบการเงินประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 บันทึกบัญชีเดือน เมษายน- มิถุนายน 2563 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บัญชีย่อยเงินรับฝาก บัญชีย่อยรายได้กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายได้จากเงินงบประมาณ และ บัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ปรับปรุงบัญชี จัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน– สิงหาคม 2563 บันทึกบัญชีเดือน กรกฎาคม – กันยายน2563 ในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บัญชีย่อยเงินรับฝาก บัญชีย่อยรายได้กรุงเทพมหานคร ทะเบียนคุมรายได้จากเงินงบประมาณ และ บัญชีย่อยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ -รวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมจัดทำรายงานงบการเงินประจำปี 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) (มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) งบประมาณ พ.ศ.2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน)
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) งบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :1.50

ผลงาน :1.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.38

100 / 100
2
0.38

100 / 100
3
0.38

100 / 100
4
1.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อทราบ - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการรับทรัพย์สิน ที่เข้าระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (แบบ 1) ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ) เพื่อจัดส่งให้ สำนักการคลัง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการจัดส่งรายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ได้ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 - ได้รับอนุมัติให้โอนทรัพย์สินของโรงเรียนวัดบางสะแกนอก - จัดทำหลักฐานการส่งมอบครุภัณฑ์รายการโครงหลังคาเหล็ก ให้กับวัดบางสะแกนอก พร้อมลงจ่ายทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS - จัดทำคำสั่งเพื่อมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการบันทึกรับทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS 2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมส่งสำเนาทะเบียนคุมแจ้งฝ่ายการคลังทุกครั้งที่มีการบันทึกรับทรัพย์สิน - ขอความเห็นชอบราคาประเมินทรัพย์สินก่อนการขายทอดตลาด หนังสือที่ กท 5508/776 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด ตามหนังสือที่ กท 5508/802 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - จัดทำประกาศรุงเทพหานคร ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 2,246 รายการ โดยมีกำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี ชั้น 4 - เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ที่บอร์ดติดประกาศ และ แว็บไซด์ของหน่วยงาน ส่งประกาศแจ้งไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,246 รายการ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี แต่ไม่มีผู้ลงทะเบียนเข้าสู้ราคา – คณะกรรมการขายทอดตลาด ได้รายงานขอยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้มาลงทะเบียนเข้าสู้ราคา และเสนอให้ทบทวนราคาประเมินทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั้ง - ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ดำเนินการทบทวนราคา และรายงานผู้แต่งตั้ง -- ผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นชอบการทบทวนราคาประเมิน ตามหนังสือที่ กท 5508/1064 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 - ดำเนินการจัดทำประกาศขายทอดตลาด ที่ ป 161/63 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตธนบุรี ชั้น 4 - ดำเนินการเผยแพร่ประกาศไปยัง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการปิดประกาศของสำนักงานเขตธนบุรี และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของสำนักงานเขตธนบุรี -ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2,246 รายการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยขายให้กับ น.ส. เบญจวรรณ อินดี เป็นเงิน 50,000 บาท (ราคาประเมิน 46,521 บาท) และนำส่งเงินเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร ตามใบเสร็จเลขที่ 10974/63 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 – ส่งมอบพัสดุชำรุดฯ ให้กับผู้ประมูลได้ ตามหนังสือที่ กท 5508/4319 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 – แจ้ง กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมาย - ดำเนินการลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน MIS - แจ้งทุกส่วนราชการให้ดำเนินการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน – แจ้งการจำหน่ายครุภัณฑ์ไปยัง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง เพื่อเป็นนำไปปรับข้อมูลในระบบสารสนเทศ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :7.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 250 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 237 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.80

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 236 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 224 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 200 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 191 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแก้ไขเรื่องราวร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยมีเรื่องราวร้องเรียนจำนวน 178 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน 174 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.75

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :7.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักงานเขตธนบุรีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นโครงการ Best service ประจำปี พ.ศ.2563 2.โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตและส่งสำเนาโครงการไปยังหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุม และร่วมลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัด Big cleaning ทาสี ปรับปรุงราวสะพาน รวมทั้งประชุมหารือคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และประสาน มรภ.บ้านสมเด็จวในการจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ นศ. และติดป้ายห้ามจอดบริเวณถนนริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อไม่กีดขวางทางจราจรและปิดบังภูมิทัศน์ของคลองสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ. สมเด็จเจ้าพระยา และมีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการร่วมกันดำเนินกิจกรรมการวาดภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรีที่รั้วกำแพงริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตธนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ตลอดจนได้จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียน ตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชี้วัดเป้นที่เรียบร้อย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้รับการคัดเลือกจากกองงานผู้ตรวจราชการให้เป็นผู้ดำเนินการรสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และขอให้หน่วยงาน ให้ ข้อเสนอ คำแนะนำ ข้อปรับปรุงแก้ไข แบบสำรวจความพึงพอใจที่ได้จัดทำขึ้น และสำนักงานเขตธนบุรีได้เข้าร่วมประชุม และได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจฯ และจัดส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้รับค่าเฉลี่ยจากการสำรวจ 4.395 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสุงสุดเรื่องเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความพึงพอใจน้อยที่สุดเรื่องการดุแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้มาทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของสำนักงานเขตธนบุรี ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้สรุปผลความการสำรวจความพึงพอใจของเขตธนุบรี ดังนี้ 1. ความพึงพอใจจากผู้มารับบริการสำนักงานเขตธนบุรี อยู่ในระดับมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย4.331 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 2. ประเด็นสำรวจที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.514 คะแนน 3. ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.048 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงาน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)
[มิติที่ 4 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงาน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงใหม่ 2 งานเเละพัฒนาความเสี่ยงเดิม 1 งาน - จัดทำโครงการฯ เสนอเรียบร้อยแล้ว - จัดทำข้อปฏิบัติฯของงานที่เลือก - จัดส่งหลักฐานเอกสารรอบเเรกเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ติดตาเอกสารการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเเละให้รายงานผลการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สรุปผลการดำเนินงานเเละติดตามการรายงานข้อปฏิบัติการใช้รถ ครั้งที่3 เพื่อควบรวมส่งสำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ส่งหลักฐานเอกสารไปยังสำนักอนามัยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยเเล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) (มิติที่ 4) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
(มิติที่ 4) ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.อยู่ระหว่างเขียนโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เสนอผู้บริหารอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำขึ้นระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ 4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 5.อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไข และนำขึ้นระบบฐานข้อมูลภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 2.1)แบบ สยป.4.1(2)แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต 2.2)แบบ สยป.4.2(4)แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 2.3)ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต 3.รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมนำขึ้นระบบ 4.จัดทำข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 5.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 6.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 7.ปรับปรุงข้อมูลและนำขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 8.สรุปผลการดำเนินการ ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด