ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(1) 6.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่สถานประกอบการร้องขอ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยปี2563 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ในการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนทุกแห่งตามที่ ร้องขอ จำนวน 60 แห่ง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่ประชาชน/ชุมชน  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6

หน่วยนับ :ครั้ง/กปก.

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/กปก.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อวางแผนการจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอน ออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่ของแต่ละ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลต่อการดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1-6 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ กปก. 1-6 เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ จำนวน 141 ชุมชน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 63 ราย สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 5,783 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.71 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.98 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 7,876 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.04 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.8 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 2,194 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.73 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.99 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 3,573 คะแนน จาก 3,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.25 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :69.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
69.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้สปภ.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ได้จัดส่งให้สำนักงบฯเรียบร้อยแล้ว และรอการโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักโยธาตรวจสอบแบบแล้ว พบปัญหา แบบของตึกความสูงของอาคารเกินมาตรฐานของกฏหมายอาคาร อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ทำหนังสือถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำหนังสือขอยกเว้นต่อไป ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 69

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(5) 3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบ Digital Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกส่วนราชการ ในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ฯ และนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
4.ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วันทำการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 62 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) ปรากฏว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 แต่อย่างใด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่าง 1 ม.ค.-มี.ค.63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 5 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดตามเกณฑ์ครบทุกเรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุ เดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่าง 1 เม.ย. - มิ.ย. 63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 7 เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขทันตามกำหนดตามเกณฑ์ครบทุกเรื่อง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านศูนย์ร้องทุกข์1555 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค - ก.ย.63 ตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผ่านระบบ MIS ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 4 เรื่อง โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ภายใน 3 วัน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **