ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 14000000

Home Home SED

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการฯ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมาตรการโรคcovid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมาตรการโรคcovid 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (ผลลัพธ์)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา (ด้านการจัดเก็บรายได้) ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (ผลลัพธ์)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ศึกษาข้อมูลโครงการ -จัดเตรียมเอกสารทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำหนังสือขออนุมัติเงินงวด 2.จัดทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตและส่วนราชการในกองรายได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 3.ติดต่อประสานงานโรงแรมสำหรับห้องจัดสัมมนาฯ 4.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 5.จัดทำหนังสือขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 7.จัดทำหนังสือแจ้งวิทยากรขอเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลว. 20 เม.ย. 2563 ผอ.สนค.ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ยกเลิกโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สศค. และ กตจ.)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สศค. และ กตจ.)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สศค. 1.จัดทำโครงการสัมมนาและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.กำหนดหลักสูตรการสัมมนา กตจ. ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ ส่วนบริหารการคลัง สำนักการคลัง สำนักปลัดเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันที่ 23-24 ม.ค.63 และพักค้าง ณ โรงแรมแอมบาซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สศค. 1.จัดทำโครงการสัมมนาและเสนอขออนุมัติโครงการ 2.กำหนดหลักสูตรการสัมมนา 3.จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการสัมมนา -กตจ. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบหลังจากอบรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 50 ราย จากการตอบแบบทดสอบ จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.59

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สศค. ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 -กตจ. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๑ - กฎหมาย

(4) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :93.63

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
49.11

100 / 100
2
69.69

100 / 100
3
78.78

100 / 100
4
93.63

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดราย-จ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 และหาแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดราย-จ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 และหาแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดราย-จ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 และหาแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดราย-จ่าย จากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2 และหาแนวทางแก้ไขกรณีมีปัญาอุปสรรค

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(5) การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 พ.ย. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1303/4918 ลว. 25 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 พ.ย. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1303/4918 ลว. 25 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 พ.ย. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1303/4918 ลว. 25 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด 30 พ.ย. 2562 ตามหนังสือที่ กท 1303/4918 ลว. 25 พ.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินดารจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินภายในกำหนด ระยะเวลาวันที่ 31 ต.ค. 62 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 1301/4528 ลว. 30 ต.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินดารจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินภายในกำหนด ระยะเวลาวันที่ 31 ต.ค. 62 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 1301/4528 ลว. 30 ต.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินดารจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินภายในกำหนด ระยะเวลาวันที่ 31 ต.ค. 62 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 1301/4528 ลว. 30 ต.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินดารจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินภายในกำหนด ระยะเวลาวันที่ 31 ต.ค. 62 ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการ ที่ กท 1301/4528 ลว. 30 ต.ค. 62

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(7) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจได้มีการเชิญประชุมชี้แจงแนวทางกรดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร การดำเนินการทอดแบบสอบถามดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผลความพีงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.019 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษาคม 2563 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กองงานผู้ตรวจราชการ มีหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยจากการเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.092 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(8) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชำชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชำชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2562 รับเรื่อง จำนวน 28 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 7 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รับเรื่อง จำนวน 36 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 36 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกช่องทาง (สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ศูนย์ กทม. 1555 และศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 2. ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 รับเรื่อง จำนวน 39 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์ (MIS2) จำนวน 39 เรื่อง -ทางหนังสือร้องเรียน จำนวน - เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 เรื่อง 3. ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด สรุปผลการดำเนินงานส่งหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง -จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 -จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ทบทวนมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลังและกำชับทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยงานกำหนด ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) -25 มิ.ย. 63 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และจัดเอกสารการดำเนินงานแก่หน่วยงานผู้ตรวจประเมินในระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(10) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้มีการประชุมคณะทำงาน ผลการประชุมสรุปว่ามีการจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน โดยมอบให้กองทะเบียนทรัยพ์สินและพัสดุ และกองรายได้และงานต่อยอดพัฒนามอบกองบำเหน็จบำนาญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัต แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบตามหนังสือ กท 1301/2037 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการตามแผนงานที่กำหนด จัดส่งเอกสารผลการดำเนินโครงการให้แก่หน่วยงานผู้ตรวจประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(11) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและรอขั้นตอนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดแนวทางให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและรอขั้นตอนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กำหนดแนวทางให้กองทะเบียนทรัพย์สินดำเนินการตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-นำเข้าข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเมืองในระบบฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 จำนวน 14 ตัวชี้วัด ซึ่งมีข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 20 ราย -แจ้งผลการนำเข้าข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์ลและประเมินผลภายในวันที่ 29 พ.ค. 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายเดือน - เพิ่มข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองจำนวน 1 ตัวชี้วัด และนำเข้าข้อมูลจำนวน 1 รายการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **