ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 01000000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 24 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ ชะลอ จำนวน 2 โครงการ (โครงการบ้านพี่เมืองน้องฯ, โครงการรอยต่อฯ) ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ (โครงการฝึกอบรมกับสถาบันภายในประเทศฯ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ ยกเลิกจำนวน 3 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 โครงการ ยกเลิกจำนวน 3 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :83.32

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.23

100 / 100
2
35.50

100 / 100
3
55.29

100 / 100
4
83.32

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างการดำเนินการงวดที่ 4 (ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
73.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/2796 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/2797 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/2795 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/499 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/498 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/500 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 หนังสือที่ กท 0100/1105 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หนังสือที่ กท 0100/1106 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และหนังสือที่ กท 0100/1108 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
63.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบจำนวนและรายละเอียดของทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแสดงรายละเอียดการับ-จ่ายเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคเพื่อนำส่งกองทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบทรัพย์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(5) 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดหัวข้องาน รูปแบบวิธีการ เรื่องที่ให้การเรียนรู้ กำหนดตัวบุคคลที่จะให้การเรียนรู้ แบบประเมินผล ระยะเวลาการดำเนินการเรียนรู้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทุกกลุ่มงานได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เรียบร้อยแล้ว // อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :10.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
4.03

100 / 100
4
4.02

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.032 และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองงานผู้ตรวจราชการเป็นผู้ดำเนินการให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้สำรวจความพึงพอใจ โดยสำรวจ 2 ครั้ง และแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ ครั้งที่ 1 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.032 ครั้งที่ 2 คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.006 ดังนั้น คะแนนผลความพึงพอใจทั้งปี คือ 4.020

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธ.ค. 62 และพูดคุยการรณรงค์ครั้งต่อไป 2.โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรฯ อยู่ระหว่างกำหนดขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์มีผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานปกครองและคดีกำหนดไว้ และมีการเดินรณรงค์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรฯ อยู่ระหว่างเริ่มใช้งานและทำหนังสือแจ้ง สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 2. โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรฯ อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มใช้งาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ช่วงที่ 2 ตามที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือ ที่ กท 0100/2890 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำกิจกรรมตามโครงการ และจัดทำข้อปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ระดับที่ 1 ถึง 4 ครบถ้วน - มีการดำเนินการเพื่อการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ - มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย พร้อมจัดส่งผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 0100/1529 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(9) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการลงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีการนำเข้าข้อมูล ดังนี้ 1. จำนวนกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 2. จำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาเมือง และจำนวนประเด็นข้อคิดเห็นที่เสนอแนะไปยังสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด 3. ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **