ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50420000

Home Home SED


**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(1) ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำมีความคืบหน้าคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการประจำแล้วเสร็จร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(2) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 1) ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :40.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสายไหมทั้งหมด 105 แห่ง ให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเดือนธันวาคม 2562 ตามกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด และประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 35 แห่ง จากทั้งหมด 105 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด และประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย จำนวน 90 แห่ง จากทั้งหมด 105 แห่ง หมายเหตุ : สำนักการระบายน้ำ เลื่อนระยะเวลาส่งแบบสำรวจให้ไปถึงเดือนนสิงหาคม 2563 (จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบฟอร์มที่สำนักการระบายน้ำกำหนด ครบ 105 แห่ง และจัดทำตารางสรุปผลข้อมุลส่งสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :26.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
26.00

100 / 100
3
25.50

100 / 100
4
19.98

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การจัดการมูลฝอยคัดแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 4,091.30 ตัน คิดเป็น 67.07ตัน/วัน - การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) จำนวน 1,144.06 ตัน คิดเป็น 18.76 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- การจัดเก็บมูลฝอยคัดแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 12,320 ตัน คิดเป็น 67 ตัน/วัน ,การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) จำนวน 3,360 ตัน คิดเป็น 18 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-การจัดเก็บมูลฝอยคัดแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 18,513 ตัน คิดเป็น 67.50 ตัน/วัน -การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) จำนวน 4,897 ตัน คิดเป็น 17.87 ตัน/วัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-การจัดเก็บมูลฝอยคัดแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 24,733.80 ตัน คิดเป็น 67.58 ตัน/วัน -การจัดการมูลฝอยแยกประเภทเพื่อใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์) จำนวน 6,653.89 ตัน คิดเป็น 18.18 ตัน/วัน รวมทั้งปี 85.76 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 19.98

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) (เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1) จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :24.00

ผลงาน :26.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
8.00

100 / 100
3
16.00

100 / 100
4
26.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน -จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอย -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อไก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางที่หมู่บ้านศิรินคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อไก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางครั้งที่ 2 บริเวณชุมชนกสบ.หมู่5/ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดหนองใหญ่/ครั้งที่ 4 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/ครั้งที่ 5 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสามัครรี(ซ.ลับไพรี) /ครั้งที่ 6 หมู่บ้านลลิล กรีนวิลล์และหมู่บ้านลลิล ถ.สุขาภิบาล 5/ครั้งที่ 7 หมู่บ้านมนชญา 4,5/ครั้งที่ 8 หมู่บ้านสายไหมริมชล 1,2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อไก้ปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางครั้งที่ 9 บริเวณหมู่บ้านแสงธรรม/ ครั้งที่ 10 บริเวณหมู่บ้านออลสวีท/ ครั้งที่ 11 บริเวณหมู่บ้านอรุณวรรณ/ ครั้งที่ 12 บริเวณเคหะออเงิน/ ครั้งที่ 13 หมู่บ้านรัชธานี6/ ครั้งที่ 14 บริเวณหมู่บ้านอัมรินทร์3ผัง2/ ครั้งที 15 บริเวณหมู่บ้านวิลล่าสราสินี/ ครั้งที่ 16 บริเวณหมู่บ้านมัณฑวรรณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บมูลฝอยเพื่อแก้ไขการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทาง ครั้งที่ 18 บริเวณหมู่บ้านทัพฟ้า/ครั้งที่ 19 บริเวณหมู่บ้านบุญฑริก/ครั้งที่ 20 บริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ / ครั้งที่ 21 บริเวณหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ /ครั้งที่ 22 บริเวณหมู่บ้านอัมพรเพลส 1-2/ ครั้งที่ 23 บริเวณเคหะเอื้ออาทรสายไหม/ ครั้งที่ 24 บริเวณหมู่บ้านพิมุกข์/ ครั้งที่ 25 บริเวณหมู่บ้านเจริญวงค์/ครั้งที่ 26 บริเวณเคหะพรพระร่วงประสิทธิ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :17.61


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.10

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
20.50

100 / 100
4
17.61

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน -จัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จำนวน 8.48 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผนการจัดเก็บ จำนวน 18.81 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวนทั้งหมด 34 ตัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุกวันตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวนทั้งหมด 42.05 ตัน/ปี คิดเป้นร้อยละ 17.61

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(6) (เจรจาภารกิจตัวที่ 1.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
(เจรจาภารกิจตัวที่ 1.2) ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอยที่ว่างริมทางได้รับการจัดการแก้ไข

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :37.50


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
37.50

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำรายละเอียดโครงการ/จัดทำแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายงาน/ประชุมคณะทำงานและสำรวจพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยด้วยการปรับสภาพแวดล้อม ทำรั้วกั้นและติดป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32แยก3 (หลังวัดพรพระร่วงประสิทธิ์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแก้ไขพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งมูลฝอยด้วยการปรับสภาพแวดล้อม เก็บขยะที่ลักลอบทิ้ง และติดป้ายห้ามทิ้งขยะ บริเวณถนนสายไหมซอย 17 และดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยจุดลักลอบบริเวณจุดถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 32แยก3 (หลังวัดพรพระร่วงประสิทธิ์)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเก็บขยะที่ว่างริมทางจุดลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในซอยสายไหม 17และบริเวณจุดลักลอบทิ้งบริเวฯถนนกาญจนาภิเษก โดยดำเนินการได้ทั้งหมด 3 แห่ง จาก 8 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(7) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับอนุมัติโครงการฯและแผนปฏิบัติงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ โดยมีจุดเสี่ยงทั้งหมด 12 จุด 1.การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจโดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง ตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง พบว่าจุดที่ยังไม่มีกล้อง CCTV ทั้งหมด 6 จุด คือ จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 5 โรงเรียนเอกวิทยา จุดที่ 6 หมู่บ้านศรีธราวรรณ จุดที่ 7 ซอยสายไหม 60 จุดที่ 8 โค้งตัวเอส จุดที่ 9 สะพานลอยคนข้ามพหลโยธิน กม.25 ถนนพหลโยธิน (ขาเข้า) จุดที่มีกล้องแล้ว ใช้งานได้ปกติ ไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุด 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV แล้ว 6 จุด และได้ติดป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทุกจุดเรียบร้อย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯได้พัฒนาตัดหญ้า 1 จุด คือ ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ คือ 1.การเฝ้าระวัง โดยฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจจุดเสี่ยง 12 จุดตามแผน และตรวจการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่มีกล้องแล้ว ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง กล้องวงจรปิดใช้การได้ปกติทุกจุด และได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อตรวจสอบคดีอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงทั้งหมด ยังไม่พบมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้น 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯได้พัฒนาตัดหญ้าในบริเวณพื้นที่เสี่ยง จำนวน 4 จุด คือ จุดที่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันออก) จุดที่ 8 โค้งตัวเอส จตุโชติ จุดที่ 1 หน้าโรงเรียนเอกอนุบาล (ถนนวัดเกาะ) จุดที่ 6 บ้านร้างศรีธราวรรณ - ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว 6 จุด จุดที่ยังไม่มี ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 - ฝ่ายเทศกิจได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมครบทุกจุดแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม -ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 1 จุด คือจุดที่ 12 ป้ายรถประจำทาง ปากซอยพหลโยธิน 58 - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน 1. การเฝ้าระวังและตรวจตราของเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีกำหนด 12 จุด ตรวจการทำงานของกล้อง CCTV และตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง ทุกวัน ๆ ละ 3 ครั้ง ใช้การได้ปกติทุกจุด และประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อสอบถามคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ไม่พบมีคดีอาชญาบริเวณจุดเสี่ยง 2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม -ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้พัฒนาทำความสะอาดฯ จำนวน 3 จุด คือจุดที่ 2 ถนนเลียบคลองหกวา จุดที่ 4 ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) จุดที่ 11 ป้ายรถประจำทาง แยกลำลูกกา ถนนพหลโยธิน - ฝ่ายเทศกิจ ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นพื้นเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ครบ 12 จุด - ฝ่ายโยธา ได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่ยังไม่มีหรือใช้การไม่ได้ ตามหนังสือที่ กท 7903/679 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) (01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
(01) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :4.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงาน (ติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 ยกเลิกโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าะวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไตรมาสที่ 3 ยกเลิกโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าะวังภัยและยาเสพติด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(9) (เจรจาภารกิจตัวที่ 2) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
(เจรจาภารกิจตัวที่ 2) ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนด และอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญาน้ำท่วม ประกอบด้วย ขุดลอกคลองความยาว 50,590 เมตร และลอกท่อระบายน้ำความยาว 45,970 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญาน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1. ขุดลอกคลอง 3 คลอง ความยาว 50,590 เมตร 2. ลอกท่อระบายน้ำความยาว 45,970 เมตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญาน้ำท่วมแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 1. ขุดลอกคลอง 3 คลอง ความยาว 50,590 เมตร 2. ลอกท่อระบายน้ำความยาว 45,970 เมตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(10) (02) ความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
(02) ความสำเร็จของการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอย

หน่วยนับ :เส้นทาง

เป้าหมาย :6.00

ผลงาน :8.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง จำนวน 8 เส้นทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน 8 เส้นทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย แล้วเสร็จ 2 เส้นทาง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เส้นทาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย แล้วเสร็จ 8 เส้นทาง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(11) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 4) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.40

100 / 100
2
49.35

100 / 100
3
67.44

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ(รายต่ออายุ) จำนวน 62 แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 304 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ จำนวน 150 แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 304 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ จำนวน 205 แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 304 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตรวจสถานประกอบการอาหารเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดยมีจำนวนสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ จำนวน 329 แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 329 แห่ง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(12) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ/ขอจัดสรรงบประมาณ /ขออนุมัติเงินงวด -ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธาระ/สวนหย่อมในพื้นที่จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 60 ตร.วา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างเห็บชอบและลงนามในใบสั่งซื้อตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว -ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสาธารณะ/สวนหย่อมในพื้นที่ (7 ประเภท) จำนวน 48 ไร่ 3 งาน 69.01ตร.วา คิดเป็น 78,276.03 ตร.ม. - ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (9 ประเภท) จำนวน 8 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายครบถ้วนตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว -ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมในพื้นที่ (7ประเภท)จำนวน 48 ไร่ 3 งาน 69.01ตร.วา คิดเป็น 78,276.03 ตร.ม. - ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (9 ประเภท) จำนวน 12 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมในพื้นที่ (7ประเภท) จำนวน 69 ไร่ 14.07 ตร.วา คิดเป็นพื้นที่ 110,456.27 ตร.ม.(เป้าหมาย 88,806.48 ตร.ม.) -ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (9 ประเภท) จำนวน 12 แห่ง/ปี

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

(13) (04) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
(04) จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ภูมิปัญญา

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ (ติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณืโรคระบาดโควิด-19 - เตรียมการกำหนดกิจกรรมเพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสองของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง โดยนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมารวบรวมเป็นข้อมูลและถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563 สาขาสาธารณสุข คือ การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า โดย น.อ.หญิงศุวัชรีย์ งูพิมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(14) (06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
(06) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :8.00

ผลงาน :8.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไตรมาสที่ 3 ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา - เตรียมการจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ได้แก่ 1. หลักสูตรอาหารว่างและเบเกอรี่ 2. หลักสูตรการทำของชำร่วย 3. หลักสูตรวิชาศิลปะประดิษฐ์จากเศษผ้า 4. หลักสูตรวิชาการจักรสาน 5. หลักสูตรวิชาเครื่องแขวนไทย 6. หลักสูตรวิชาสมุนไพรไทยนิยม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(15) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :7.22

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
7.22

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจัดสอนเสริมฯ ระหว่างเดือน พ.ย.62 – ม.ค.63 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ O-NET จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์เรียบร้อยแล้ว -อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ O-NET จากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้คะแนนผลทดสอบ O-Net 7.22

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(16) (08) ความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
(08) ความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :ครั้ง/ปี

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ (ติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 2-3 ชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดไวรสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(17) (เจรจาภารกิจตัวที่ 3) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
(เจรจาภารกิจตัวที่ 3) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตามแบบ กสผ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองตามแบบ กสผ.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(18) (09) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(09) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการเพื่อดำเนินงานในไตรมาสที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 และชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณภายหลังสถานการณ์ฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) (10) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
(10) ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ของสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งในปี 2563 ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหม ต้องมีการเข้าร่วมโครงการฯ และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน อีกจำนวน 38 ชุมชน ดังต่อไปนี้ เเขวงคลองถนน 1. ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2. ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ 3. ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 4. ชุมชนกรุณาพัฒนา 5 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 6 ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ 7 ชุมชนกสบ.หมู่ 5 8 ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง 9 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 10 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 11 ชุมชนใจรัก 12 ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ 13 ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 14 ชุมชนพูนทรัพย์ (ใต้สะพานโซน 4) 15 ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 52 16 ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ แขวงสายไหม 17 ชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 18 ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 19 ชุมชนหมู่บ้านชลลดา 20 ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ 21 ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ 22 ชุมชนศิรินคร 23 ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ 24 ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ 25 ชุมชนสายไหมพัฒนา 26 ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ 27 ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพย์นิเวศน์ 28 ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ 29 ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 30 ชุมชนหมู่บ้านสายไหม 31 ชุมชนหมู่บ้านมนชญา 1 32 ชุมชนหมู่บ้าน กม.24 33 ชุมชน กม.25-26 แขวงออเงิน 34 ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 35 ชุมชนหมู่บ้านอัมพรเพลส 2 36 ชุมชนวัชรพล 3 37 ชุมชนอัมพรเพลส 1 38 ชุมชนหมู่บ้านแสงธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 38 ชุมชน รวม 76 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนและผู้นำชุมชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่ โดยประกอบด้วยชุมชนดังต่อไปนี้ เเขวงคลองถนน 1. ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2. ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ 3. ชุมชนเมตตาพหลโยธิน 50 4. ชุมชนกรุณาพัฒนา 5 ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 6 ชุมชนรวมมิตรสัมพันธ์ 7 ชุมชนกสบ.หมู่ 5 8 ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง 9 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 3 10 ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 11 ชุมชนใจรัก 12 ชุมชนหมู่บ้านสุขสมบูรณ์ 13 ชุมชนเธียรสวนพัฒนา 33 14 ชุมชนพูนทรัพย์ (ใต้สะพานโซน 4) 15 ชุมชนหมู่บ้านทองสถิตย์วิลล่า 52 16 ชุมชนรุ่งเรืองเฮาส์ แขวงสายไหม 17 ชุมชนอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 1 18 ชุมชนหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 19 ชุมชนหมู่บ้านชลลดา 20 ชุมชนหมู่บ้านเก้าแสนห้าสัมพันธ์ 21 ชุมชนหมู่บ้านสายทิพย์ 22 ชุมชนศิรินคร 23 ชุมชนหมู่บ้านพลายรัตนะ 24 ชุมชนหมู่บ้านเลิศปิยะวรรณ 25 ชุมชนสายไหมพัฒนา 26 ชุมชนหมู่บ้านมัณฑวรรณ 27 ชุมชนหมู่บ้านเทพทิพย์นิเวศน์ 28 ชุมชนหมู่บ้านแอนเน็กซ์ 29 ชุมชนหมู่บ้านอภินคร 2000 30 ชุมชนหมู่บ้านสายไหม 31 ชุมชนหมู่บ้านมนชญา 1 32 ชุมชนหมู่บ้าน กม.24 33 ชุมชน กม.25-26 แขวงออเงิน 34 ชุมชนสหชุมชนโครงการ 1 35 ชุมชนหมู่บ้านอัมพรเพลส 2 36 ชุมชนวัชรพล 3 37 ชุมชนอัมพรเพลส 1 38 ชุมชนหมู่บ้านแสงธรรม - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตสายไหม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน โดยแจ้งรายละเอียดการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน ระดับชุมชน จำนวน 78 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดไวรสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการเปิดเวที และจัดทำเล่มแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชน ครบทั้ง 78 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

(20) (11) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร
[มิติที่ 1 : ]

๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
(11) ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร

หน่วยนับ :หลักสูตร/ปี

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(หลักสูตร/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมและจัดตารางการลงพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ไตรมาสที่ 3 ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 - อยู่ระหว่างจัดเตรียมการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 5 หลักสูตร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ได้แก่ 1. หลักสูตรการเพาะเห็ดถุง 2. หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืช 3. หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวในภาชนะต่างๆ 4. หลักสูตรการปลูกพืชกลับหัว 5. หลักสูตรการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(21) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.1) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) และรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด, ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างและรายการห้องชุด จำนวน 9,623 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) (เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.2) ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.2) ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) , แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) และรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด, ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างและรายการห้องชุด จำนวน 9,623 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด