ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 19000000

Home Home SED


๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(1) 1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเสนอผว.กทม.เห็นชอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการฝึกซ้อม ส่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 30 ส.ค.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างสำนักงานเขตชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็ยร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลสำเร็จ สำนักงานเขต ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฯ จำนวน 45 ครั้ง 45 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) จึงขอปรับลดค่าเป้าหมาย จาก 50 ครั้ง/50 สำนักงานเขต เป็น 20 ครั้ง/20 สำนักงานเขต

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) 2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ดำเนินการ วันที่ 13 ม.ค. - 8 สิงหาคม 2563 โดยรุ่นที่ 1 คือวันที่ 13 - 22 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ 2.โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน เริ่มดำเนินการตามกำหนดตามแผน คือ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค.- 9 ก.ค. 2563 และอยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร โครงเริ่มเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานงานจัดวิทยากรจากต่างประเทศ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ได้เลื่อนการฝึกอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างฝึกอบรม ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาผู้เข้ารับการฝึกอบรม คงเหลือ 81 คน -โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในอาคาร อยู่ระหว่างเตรียมการและกำหนดดำเนินการฝึกอบรมเดือน ส.ค. 2563 ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า อยู่ระหว่างฝึกอบรม รุ่นที่ 7 ในวันที่ 22 มิ.ย.2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างรอกำหนดการไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ดำเนินการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2,087 คน จำนวน 16 รุ่น ระหว่างวันที่ 13 ม.ค - 29 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาฟเฟอร์อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี -โครงการหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการการฝึกอบรมรุ่นที่ 17 จำนวน 81 คน ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 11 ส.ค. 2563 ณ ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ ณ โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และศึกษาดูงาน จ.มหาสารคามและ จ.กาฬสินธุ์ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) 3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
3.ร้อยละของความสำเร็จในการสร้างเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการฝึกทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยในเชิงกีฬา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :20.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารดำเนินโครงการ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้ได้รับการเห็นชอบให้เลื่อนการจัดโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐบาลขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการโอนงบประมาณคืบงบกลางแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
4.ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ขณะนี้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเริ่มสำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยง ส่งข้อมูลให้ สยภ.ภายใน 13 มี.ค.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยส่งข้อมูลรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1 ,กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย2, กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย3, กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5,ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1- 6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอน การประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงเก็บข้อมูลของชุมชนแออัดเป้าหมายตามแบบประเมินผลการดำเนินการสำรวจชุมชนในเบื้องต้น จำนวน 200 ชุมชน กปก.1-6 ดำเนินการสำรวจได้ 228 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) 5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ขณะนี้ กปก.ให้ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย/ฝึกอบรม/ฝึกซ้อมส่งข้อมูลให้ สยภ.ภายใน15 พ.ค. 63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะส่งข้อมูลให้สยภ.ภายใน 15 พ.ค. 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 รวบรวมข้อมูลให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชน จำนวน 39 ชุมชน ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 100(39 ชุมชน) เป็นร้อยละ30(12 ชุมชน) ผลการดำเนินการ กปก.1-6 ดำเนินการได้ 31 ชุมชน ซึ่งทั้ง 31 ชุมชน มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

หน่วยนับ :ชุมชน

เป้าหมาย :140.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดชุมชนเป้าหมาย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่าง กปก. 1 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กปก.2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน ,กปก.3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน ,กปก.4 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน, กปก.5 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน ,กปก.6 อบรมเสร็จสิ้น 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอน กปก.1 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน ,กปก.2 อบรมเสร็จสิ้น 12 ชุมชน ,กปก.3 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน ,กปก.4 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน ,กปก.5 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน ,กปก. 6 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 83 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชม เป้าหมายร้อยละ 40 (56 ชุมชน) กปก. 1-6 ดำเนินการได้ 135 ชุมชน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ขณะนี้จัดทำหนังสือประสานให้สำนังานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ2563 สนข.จัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 20 สนข. สยภ.ประสานให้สดพ.ในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจกับสนข.แล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ขณะนี้สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคารไปแล้ว 12 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และได้ดำเนินการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยตามที่ร้องขอ รวมทั้งสิ้น 29 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 38 สำนักงานเขต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จึงปรับลดค่าเป้าหมาย จาก 50 ครั้ง เป็น 35 ครั้ง ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างพลังเครือข่ายด้วยการจัดหาอาสาสมัครชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้กำลังเตรียมการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน ขณะนี้ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนได้ดังนี้ เดือนมีนาคม กปก.1,2,3 ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,กปก.4 ดำเนินการได้ 3 ชุมชน,กปก.5 ดำเนินการได้ 3 ชุมชน ,กปก.6 ดำเนินการได้ 4 ชุมชน ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมจัดหาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยในชุมชน เป้าหมายร้อยละ30 (36 ชุมชน) ดำเนินการจัดหาอาสาสมัครได้ 128 ชุมชน โดย กปก.1-6 ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรม เป็น 2 กิจกรรม,กิจกรรมที่ 1 อบรม จำนวน 10 รุ่น ขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมที่1และ2 ได้แล้วเสร็จทั้งหมด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
11.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมมีความรู้ ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :30.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ขณะนี้ คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบ กำหนดซักซ้อม 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ได้ยกเลิกประกาศฯ เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ได้รายงานว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และกำลังจะดำเนินการใหม่ ซึ่งต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโอนงบประมาณคืนงบกลางแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) 12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
12.เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุอัคคีภัย (นาที)

หน่วยนับ :นาที

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย สถิติ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.62 เกิดเพลิงไหม้ 79 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ 9.38 นาที ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุ 56 ครั้ง เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ต.ค.62-ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.32 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงที่เกิดเหตุอัคคีภัย เกิดเหตุ 58 ครั้ง เวลาเฉลี่ยตั้งแต่เดือนเม.ย 63-ปัจจุบัน เวลาเฉลี่ย 9.23 นาที ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กิจกรรมการจัดเก็บสถิติเวลาเฉลี่ยการเข้าระงับเหตุ อัคคีภัย เวลาเฉลี่ยตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เกิดเหตุ 282 ครั้ง สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุภายในระยะเวลาเฉลี่ยได้ 9.23 นาที ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) 13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
13.ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้สถานีดับเพลิงมีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้สถานีดับเพลิง มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานีเพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ขณะนี้สถานีดับเพลิง ทั้งหมด 37 สถานี มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัดได้ทำความสะอาดสถานี เพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ได้ดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานีดับเพลิง ทั้งหมด 37 สถานี มีการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เตรียมยานพาหนะ และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ สาธารณภัยต่าง ๆ และได้ทำความสะอาดสถานี เพื่อให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) 14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
14.ร้อยละความสำเร็จของการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เพื่อประกอบแนวทางในการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ เสนอผู้บริหารสำนักป้องและบรรเทา สาธารณภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอย อุดมสุข 58 เหตุเกิดเมื่อ 29 พ.ย.62 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ฯอยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอ ผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ฯ อยู่ระหว่างรอผลสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อแนบเอกสารเสนอ ผู้บริหาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมู่บ้านรังสิยา ซอยอุดมสุข 58 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานที่ สำหรับในปีงบประมาณ 2563 ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 3 กรณี พร้อมจัดทำรายงานผลที่เกิดเหตุ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(14) 15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
15.จำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :สถานีดับเพลิงและกู้ภัย

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(สถานีดับเพลิงและกู้ภัย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย บางบอน อยู่ระหว่างขั้นตอนโอนงบประมาณให้ สำนักการโยธา ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการรวบรวมเอกสารโอนงบประมาณการก่อสร้างให้สำนักการโยธา รอสำนักงบประมาณอนุมัติ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักงบประมาณโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างTOR ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบาง บอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 แล้ว อยู่ระหว่าง สำนักการโยธาปรับปรุงรูปแบบ รายการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก ได้รับงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างประสานสำนักการโยธายืนยันการรับโอน งบประมาณปี พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 2 สถานีดับเพลิง ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) 16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
16.ร้อยละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขณะนี้ดำเนินการเบิกจ่ายในเดือน พ.ย.2562 เรียบร้อยแล้ว 2.โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขณะนี้ขออนุมัติโครงการเรียบร้อย และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาชดใช้เงินยืม ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างขั้นตอนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,600 บาท 2.โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อยู่ระหว่างขั้นตอน นำเสนอเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอเลื่อนวันสถาปนาวัน อปพร. 3.โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตนำลายมือชื่อผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครจารึกบนโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และลงนามในใบประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร 2.โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อยู่ระหว่างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 4/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 และให้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบ ร้อยแล้ว และเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.ได้มีคำสั่งที่ 7/2563ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 และให้สมาชิก อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) 17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
17.ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :15.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
45.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อหารือ ร่วมกับสำนักพระราชวัง กำหนดวันที่ชัดเจน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่ เขตพระราชฐาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างสำนักพระราชวังกำลังพิจารณาร่างรายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่ เขตพระราชฐาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
18.ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน และประชาชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 2.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในสถานศึกษา อยู่ระหว่างขั้นตอนกองปฏิบัติการดับเพลิงได้แจ้งให้ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มาเพื่อ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย แก่เด็กนักเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นำความรู้ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตนเองได้ถูกต้อง หากเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน อยู่ระหว่าง กปก.ได้แจ้งให้สดพ.ในสังกัด จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ เดือนมีนาคม ดังนี้ กปก. 1 จำนวน 1 โรงเรียน ,กปก. 4 จำนวน 3 โรงเรียน 2.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในสถานศึกษา อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบงาน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่เด็กนักเรียน และประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถทำการฝึกอบรมให้แก่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มา 2.โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกัน สาธารณภัยในสถานศึกษา ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วทั้ง 2 กิจกรรม ผลการประเมินนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความ ตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 617 คน มีผลการประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 80.29 และผลการประมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) 20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าได้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯด้วยความเรียบร้อย 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ได้เตรียมจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความเรียบร้อย ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้าดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำ งวดที่ 6 ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 63 เป็นเงิน 988,174 บาท ได้แก่ ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 120 ครอบครัว, เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 2 ครอบครัว,เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 29 ครอบครัว, เงินปลอบขวัญ จำนวน 4 ราย เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย ,ค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย จำนวน 10 รายการ ผลการดำเนิการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำ งวดที่ 9 ประจำเดือน เม.ย.- พ.ค. 63 รายละเอียดดังนี้ ผู้ประสบภัยที่ให้การช่วยเหลือ จำนวน 65 ครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,823 บาท 2.โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ขณะนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสำรวจเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรายที่ร้องขอให้การสงเคราะห์ทางการเงินได้ภายใน 2 วัน นับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รวมเป็นเงิน 12,851,811.25 บาท(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)และให้การสงเคราะห์ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใน 1 วัน นับจากวันรับแจ้งเหตุ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) 21.ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
21.ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :5.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 สำนักงบประมาณได้อนุมัติโอนให้สำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน)รายการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย กทม. ระยะที่ 1 เป็นเงิน 10,000,000 บาท ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ สำนักโยธา โครงการหมวดรายการเดียวกัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ขณะนี้ สำนักการโยธา มีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากโอนงบประมาณไปให้สำนักการโยธา ซึ่งสำนักการโยธาได้ขอเปลี่ยน แปลงรายละเอียดงบประมาณ ประกอบกับต้องแก้ไขแบบรายการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 5

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(20) 6.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
6.ร้อยละความสำเร็จของการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการตามที่สถานประกอบการร้องขอ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการฝึกอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยปี2563 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ในการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนทุกแห่งตามที่ ร้องขอ จำนวน 60 แห่ง ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) 1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
1.จำนวนครั้งของการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก่ประชาชน/ชุมชน  ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6

หน่วยนับ :ครั้ง/กปก.

เป้าหมาย :120.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/กปก.)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
35.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อวางแผนการจัดฝึกอบรมให้กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอน ออกให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่ของแต่ละ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลต่อการดำเนินการลงพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน / ชุมชน ในพื้นที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1-6 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 35

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-โครงการกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่ กปก. 1-6 เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ จำนวน 141 ชุมชน ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
52.00

100 / 100
3
76.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 63 ราย สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 5,783 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.71 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.98 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำเดือนมีนาคม 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 164 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 7,876 คะแนนจากคะแนนเต็ม 8,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.04 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.8 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 52

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 2,194 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.73 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.99 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 76

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สรุปผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย โดยมีประเด็นวัดความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สรุปมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 3,573 คะแนน จาก 3,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.25 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.96 จากค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(23) 5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
5.ร้อยละความสำเร็จของกาารปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :69.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
69.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะนี้สปภ.ได้รวบรวมเอกสารส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสน อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ได้จัดส่งให้สำนักงบฯเรียบร้อยแล้ว และรอการโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธา ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโอนงบประมาณให้กับสำนักการโยธาจากสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1907/00609 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-สำนักโยธาตรวจสอบแบบแล้ว พบปัญหา แบบของตึกความสูงของอาคารเกินมาตรฐานของกฏหมายอาคาร อยู่ระหว่างสำนักการโยธา ทำหนังสือถึงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำหนังสือขอยกเว้นต่อไป ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 69

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(24) 3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปภ. และนำไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบDaily Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนำไปสู่การปฏิบัติ ขณะนี้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามในระบบ Digital Plans และคณะทำงานติดตามผลฯ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 65

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกส่วนราชการ ในสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ฯ และนำแผนฯไปสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด