ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04070000

Home Home SED

มิติที่ 4 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

(1) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

80 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสารการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดส่งเอกสารการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดส่งเอกสารการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 3-4 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **