ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 21000000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง (ตัวชี้วัดบูรณาการ)
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง  (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :70.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดแนวทางการทำงานและหารือผู้บริหาร สยป. เรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาคมระดับกลุ่มเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหนังสือแจ้งแนวทางและปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต ให้ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง (16 สำนักงานเขต) - (กลุ่มเขต) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/539 ลว. 23 มี.ค. 2564 - (สำนักงานเขต) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/540 ลว. 23 มี.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

28/06/2564 : - ขณะนี้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (แบบ P1) แล้วจำนวน 5 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ (และอยู่ระหว่างกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม) และยังไม่ได้รับแบบ P1 จำนวน 1 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ และได้มีหนังสือ ที่ กท 0502/0665 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 แจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สยป. "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่" ให้กองยุทธศาสตร์ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในความรับผิดชอบต่อไป - กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึกษา

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :3.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างกรุงเทพมหานครกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอยู่ระหว่างการจัดทำและรวบรวมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่รองรับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เชิงพื้นที่ที่รองรับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม.
[มิติที่ 2 : ]

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
มีการกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณ กทม.

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประสานขอแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประสานขอรายชื่อคณะทำงานจาก สงม. เพื่อดำเนินการยกร่างคำสั่งกรุงทพมหานคร แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบฯ ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับแนวทางการดำเนินการตามกิจกรรม โดยได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมหารือกับ สงม. ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำข้อมูลกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และแนวทางในการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระบบงบประมาณกรุงเทพมหานคร โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่าง สยป. และ สงม. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน จำนวน 1 ฉบับ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด