ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 04080000

Home Home SED

มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

(1) ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครจากรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครจากรายงานการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :2.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำประเด็นการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1/2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วิเคราะห์และจัดทำประเด็นการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1/2564 และออกตรวจราชการตามหน่วยรับตรวจ เขตตรวจราชการ 1 - 6 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1/2564 เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อทราบหรือสั่งการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำรายงานเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปประเด็นตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และผู้ตรวจราชการสูง รอบที่ 1/2564 แจ้งให้หน่วยงานดำเนินการ โดยดำเนินการแล้ว 50 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามประเด็น การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”
[มิติที่ 2 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามประเด็น  การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การบริหารจัดการขยะ”

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เก็บรวบรวมช้อมูลในประเด็น "การบริหารจัดการขยะ" เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการออกแบบระบบในการจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการประเด็น “การบริหารจัดการขยะ”

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกแบบระบบฯ ทดสอบระบบฯ และให้ความรู้กับผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำข้อมูลเข้าสู่ระบบครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ตรวจราชการสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน และประกอบการตัดสินใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 2 : ]

๗.๑ - กฎหมาย๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :80.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการค้นหาแนวคิดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงานร่วมกันเสนอนวัตกรรม อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

คณะผู้บริหารกองงานผู้ตรวจราชการคัดเลือกนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสร้างนวัตกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการสร้างนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว และนำนวัตกรรมไปใช้ประุโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **