ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50240000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาสงสัยล่าช้า จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ซึ่งเด็กได้เข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาสงสัยล่าช้า จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ซึ่งเด็กได้เข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาสงสัยล่าช้า จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ซึ่งเด็กได้เข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาสงสัยล่าช้า จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ซึ่งเด็กได้เข้ารับการรักษาแล้วที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ไม่พบเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครที่สงสัยล่าช้าเพิ่ม ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กตามแนวทาง DSPM จำนวน 4 ศูนย์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 พบเด็กก่อนวัยเรียนคนเดิมมีพัฒนาการล่าช้าและเด็กยังคงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :อย่างน้อย/ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86 * อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 *

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :อย่างน้อย/ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86 * อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 *

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :อย่างน้อย/ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86 * อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 *

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :อย่างน้อย/ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อย/ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86 * อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 *

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 50 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร้อยละ 87 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564 ณ วัดราษฎร์บูรณะ มีร้านค้าเข้าร่วม จำนวน 80 ร้าน และได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร้อยละ 86

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :30.79

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.69

100 / 100
2
15.38

100 / 100
3
23.11

0 / 0
4
30.79

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนตุลาคม 2563 = 278.91 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2563 = 279.28 ตัน - เดือนธันวาคม 2563 = 280.07 ตัน รวมทั้งสิ้น 838.26 ตัน คำนวณ 838.26 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.64 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.69 (25.64*30/100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนมกราคม 2564 = 278.66 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = 279.71 ตัน - เดือนมีนาคม 2564 = 279.31 ตัน รวมทั้งสิ้น 837.68 ตัน คำนวณ 837.68 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.62 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.69 (25.62*30/100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนเมษายน 2564 = 280.23 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2564 = 280.08 ตัน - เดือนมิถุนายน 2564 = 282.10 ตัน รวมทั้งสิ้น 842.41 ตัน คำนวณ 842.41 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.77 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.73 (25.77*30/100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนกรกฎาคม 2564 = 278.98 ตัน - เดือนสิงหาคม 2564 = 279.61 ตัน - เดือนกันยายน 2564 = 278.41 ตัน รวมทั้งสิ้น 837 ตัน คำนวณ 837 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.61 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.68 (25.77*30/100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :30.79

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.69

100 / 100
2
15.38

100 / 100
3
23.11

0 / 0
4
30.79

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนตุลาคม 2563 = 278.91 ตัน - เดือนพฤศจิกายน 2563 = 279.28 ตัน - เดือนธันวาคม 2563 = 280.07 ตัน รวมทั้งสิ้น 838.26 ตัน คำนวณ 838.26 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.64 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.69 (25.64*30/100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนมกราคม 2564 = 278.66 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 = 279.71 ตัน - เดือนมีนาคม 2564 = 279.31 ตัน รวมทั้งสิ้น 837.68 ตัน คำนวณ 837.68 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.62 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.69 (25.62*30/100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนเมษายน 2564 = 280.23 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2564 = 280.08 ตัน - เดือนมิถุนายน 2564 = 282.10 ตัน รวมทั้งสิ้น 842.41 ตัน คำนวณ 842.41 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.77 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.73 (25.77*30/100)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ - เดือนกรกฎาคม 2564 = 278.98 ตัน - เดือนสิงหาคม 2564 = 279.61 ตัน - เดือนกันยายน 2564 = 278.41 ตัน รวมทั้งสิ้น 837 ตัน คำนวณ 837 X 100 หารด้วย 3,268.76 = 25.61 เป้าหมายร้อยละ 30 = 7.68 (25.77*30/100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว 2. คลองดาวคะนอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม - ตุลาคม 2563 ดำเนินการสำรวจคลอง จัดทำแผน สรุปปัญหา เสนอผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คิดเป็นร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง 2. คลองดาวคะนอง ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดเช็คอิน ศาลาริมคลองวัดประเสริฐฯ เทศกิจติดตั้ง ตู้เขียว ตรวจความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว ได้มีการสำรวจเพื่อจะปรับปรุงศาลาริมน้ำวัดเกียรติประดิษฐ์ 2. คลองดาวคะนอง ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ได้มีการเพิ่มจุดถ่ายรูป พักผ่อนเพิ่มเติมบริเวณท่าน้ำวัดสารอด คิดเป็นร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง จำนวน 3 คลอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 ได้แก่ 1. คลองบางปะแก้ว 2. คลองดาวคะนอง 3. คลองราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดและดำเนินการรวมรวมเอกสารส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านพลีโน่ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 1 ไร่ 2.2 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเอเวอร์ซิตี้ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 20 ตารางวา 2.3 ร้านอาหารอบอวลรัก ซอยประชาอุทิศ 14 = 2 ไร่ 2.4 ร้อนก๋วยเตียวห้อยขา ซอยประชาอุทิศ 16 = 50 ตารางวา 2.5 สวนถนนซอยสุขสวัสดิ์ 18 = 15 ตารางวา 2.6 สวนหย่อมบริเวณการไฟฟ้านครหลวง = 1 ไร่ รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 1. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเขต ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ จัดทำรายละเอียดรวบรวมข้อมูลส่งสำนักสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้รายงานข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านพลีโน่ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 1 ไร่ 2.2 สวนหย่อมบริเวณหมู่บ้านเอเวอร์ซิตี้ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 = 20 ตารางวา 2.3 ร้านอาหารอบอวลรัก ซอยประชาอุทิศ 14 = 2 ไร่ 2.4 ร้อนก๋วยเตียวห้อยขา ซอยประชาอุทิศ 16 = 50 ตารางวา 2.5 สวนถนนซอยสุขสวัสดิ์ 18 = 15 ตารางวา 2.6 สวนหย่อมบริเวณการไฟฟ้านครหลวง = 1 ไร่ รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสิ้น 4 ไร่ - งาน 85 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :99.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.05

100 / 100
2
99.05

100 / 100
3
99.05

0 / 0
4
99.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิม ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 3 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิม ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิม ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :85.00

ผลงาน :99.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
99.05

100 / 100
2
99.05

100 / 100
3
99.05

0 / 0
4
99.05

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- วางแผนการดำเนินการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 1 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิม ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการตรวจประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตตามแนวทาง DSPM ครั้งที่ 3 จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรัตนะจีนะ จำนวน 25 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสน จำนวน 35 คน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมน้ำใจ จำนวน 30 คน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสถาพร จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิม ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05 เมื่อวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเดิม ผลปรากฏว่ามีเด็ก จำนวน 105 คน มีพัฒนาการสมวัย จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 99.05

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การสรรหาภูมิปัญญาให้ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การสรรหาภูมิปัญญาให้ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(17) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การสรรหาภูมิปัญญาให้ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมการสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การสรรหาภูมิปัญญาให้ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการประสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นใวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก ฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตทราบ พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชนเขต ประจำปี 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนพฤษภาคม 2564 และดำเนินการส่งรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ใวันที่ 3-4 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก ฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตทราบ พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชนเขต ประจำปี 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนพฤษภาคม 2564 และดำเนินการส่งรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ใวันที่ 3-4 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก ฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตทราบ พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชนเขต ประจำปี 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนพฤษภาคม 2564 และดำเนินการส่งรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ใวันที่ 3-4 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
จำนวนเครือข่ายประชาคมที่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :เครือข่าย

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เครือข่าย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็ก ฯ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตทราบ พร้อมกำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชนเขต ประจำปี 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนพฤษภาคม 2564 และดำเนินการส่งรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ใวันที่ 3-4 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจากเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนสิงหาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.03

100 / 100
2
48.39

100 / 100
3
70.87

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 36 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 36 โครงการ = 721 หารด้วย 36 เฉลี่ยร้อยละ 20.027

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 38 โครงการ = 1,839 หารด้วย 38 เฉลี่ยร้อยละ 48.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ความก้าวหน้าโครงการ ทั้งหมด 38 โครงการ = 2693 หารด้วย 38 เท่ากับ 70.868

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมด 38 โครงการ ดำเนินากรสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.03

100 / 100
2
48.39

100 / 100
3
70.87

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 36 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 36 โครงการ = 721 หารด้วย 36 เฉลี่ยร้อยละ 20.027

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 38 โครงการ = 1,839 หารด้วย 38 เฉลี่ยร้อยละ 48.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ความก้าวหน้าโครงการ ทั้งหมด 38 โครงการ = 2693 หารด้วย 38 เท่ากับ 70.868

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมด 38 โครงการ ดำเนินากรสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.03

100 / 100
2
48.39

100 / 100
3
70.87

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 36 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 36 โครงการ = 721 หารด้วย 36 เฉลี่ยร้อยละ 20.027

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 38 โครงการ = 1,839 หารด้วย 38 เฉลี่ยร้อยละ 48.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ความก้าวหน้าโครงการ ทั้งหมด 38 โครงการ = 2693 หารด้วย 38 เท่ากับ 70.868

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมด 38 โครงการ ดำเนินากรสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.03

100 / 100
2
48.39

100 / 100
3
70.87

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 36 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 36 โครงการ = 721 หารด้วย 36 เฉลี่ยร้อยละ 20.027

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 38 โครงการ = 1,839 หารด้วย 38 เฉลี่ยร้อยละ 48.39

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ความก้าวหน้าโครงการ ทั้งหมด 38 โครงการ = 2693 หารด้วย 38 เท่ากับ 70.868

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 38 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมด 38 โครงการ ดำเนินากรสำเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 319/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บุรณะ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติากร/ชำนาญการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยฝ่ายปกครองเวียนแจ้งทุกฝ่ายให้ค้นหาปัญหา หรือความต้องการที่่จะพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่งให้ฝ่ายปกครองตามหนังสือที่ กท 6301/1679 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 2. ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแนวคิดที่ไ้ด้จากขั้นตอนที่ 1 โดยฝ่ายปกครอง ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 3.19/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยฝ่ายปกครองรวบรวมแนวคิด ทั้งหมด 15 แนวคิดจากทุกฝ่ายเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวคัดเลือก ผลปรากฎว่าผลการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ของคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. แนวคิดแบบบ้านยิ้มสวยสามมิติ ของฝ่ายโยธา ได้รับคะแนน 122 จากคะแนนเต็ม 130 2. แนวคิดจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้รับคะแนน 113 3. แนวคิด RBN Online Answer: ระบบตอบคำถามออนไลน์ของฝ่ายปกครอง ได้รับคะแนน 111

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะทำงาน และดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำเว็บไซต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จัดทำเว็บไซต์ก่อสร้างสบาย สไตล์ราษฎร์บูรณะ เรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ FaceBook สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ Face Book ของ ฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 319/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บุรณะ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติากร/ชำนาญการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยฝ่ายปกครองเวียนแจ้งทุกฝ่ายให้ค้นหาปัญหา หรือความต้องการที่่จะพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่งให้ฝ่ายปกครองตามหนังสือที่ กท 6301/1679 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 2. ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแนวคิดที่ไ้ด้จากขั้นตอนที่ 1 โดยฝ่ายปกครอง ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 3.19/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยฝ่ายปกครองรวบรวมแนวคิด ทั้งหมด 15 แนวคิดจากทุกฝ่ายเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวคัดเลือก ผลปรากฎว่าผลการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ของคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. แนวคิดแบบบ้านยิ้มสวยสามมิติ ของฝ่ายโยธา ได้รับคะแนน 122 จากคะแนนเต็ม 130 2. แนวคิดจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้รับคะแนน 113 3. แนวคิด RBN Online Answer: ระบบตอบคำถามออนไลน์ของฝ่ายปกครอง ได้รับคะแนน 111

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะทำงาน และดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำเว็บไซต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จัดทำเว็บไซต์ก่อสร้างสบาย สไตล์ราษฎร์บูรณะ เรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ FaceBook สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ Face Book ของ ฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 319/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บุรณะ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติากร/ชำนาญการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยฝ่ายปกครองเวียนแจ้งทุกฝ่ายให้ค้นหาปัญหา หรือความต้องการที่่จะพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่งให้ฝ่ายปกครองตามหนังสือที่ กท 6301/1679 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 2. ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแนวคิดที่ไ้ด้จากขั้นตอนที่ 1 โดยฝ่ายปกครอง ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 3.19/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยฝ่ายปกครองรวบรวมแนวคิด ทั้งหมด 15 แนวคิดจากทุกฝ่ายเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวคัดเลือก ผลปรากฎว่าผลการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ของคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. แนวคิดแบบบ้านยิ้มสวยสามมิติ ของฝ่ายโยธา ได้รับคะแนน 122 จากคะแนนเต็ม 130 2. แนวคิดจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้รับคะแนน 113 3. แนวคิด RBN Online Answer: ระบบตอบคำถามออนไลน์ของฝ่ายปกครอง ได้รับคะแนน 111

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะทำงาน และดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำเว็บไซต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จัดทำเว็บไซต์ก่อสร้างสบาย สไตล์ราษฎร์บูรณะ เรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ FaceBook สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ Face Book ของ ฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :0.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 319/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บุรณะ เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติากร/ชำนาญการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นตอนที่ 1 การค้นหา และรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน โดยฝ่ายปกครองเวียนแจ้งทุกฝ่ายให้ค้นหาปัญหา หรือความต้องการที่่จะพัฒนางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส่งให้ฝ่ายปกครองตามหนังสือที่ กท 6301/1679 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 2. ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกแนวคิดที่ไ้ด้จากขั้นตอนที่ 1 โดยฝ่ายปกครอง ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะที่ 3.19/2563 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เพื่อคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ โดยฝ่ายปกครองรวบรวมแนวคิด ทั้งหมด 15 แนวคิดจากทุกฝ่ายเพื่อให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวคัดเลือก ผลปรากฎว่าผลการคัดเลือกแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ของคณะกรรมการบริหารนวัตกรรมสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้คะแนนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1. แนวคิดแบบบ้านยิ้มสวยสามมิติ ของฝ่ายโยธา ได้รับคะแนน 122 จากคะแนนเต็ม 130 2. แนวคิดจ่ายเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ ของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้รับคะแนน 113 3. แนวคิด RBN Online Answer: ระบบตอบคำถามออนไลน์ของฝ่ายปกครอง ได้รับคะแนน 111

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่คณะทำงาน และดำเนินการนำข้อมูลมาจัดทำเว็บไซต์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จัดทำเว็บไซต์ก่อสร้างสบาย สไตล์ราษฎร์บูรณะ เรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บนเว็บไซต์สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ FaceBook สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ Face Book ของ ฝ่ายโยธา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) - ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (เป้าหมายการติดตั้งและซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 150 ดวง/เขต)
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (เป้าหมายการติดตั้งและซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 150 ดวง/เขต)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :129.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.53

100 / 100
2
76.97

100 / 100
3
111.18

0 / 0
4
129.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 54 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 117 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มิถุนายน 2564 ติดตั้งได้ 0 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 169 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า/ซ๋อมแซมในพื้นที่เสี่ยงภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- กันยายน 2564 ติดตั้งได้ 10 ดวง ซ๋อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 187 ดวงโคม จากเป้าหมาย 150 ดวงโคม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(32) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2ครั้ง/จุด/วัน และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 263

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2ครั้ง/จุด/วัน และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2ครั้ง/จุด/วัน และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 2ครั้ง/จุด/วัน และตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(33) ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :65.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติเงินงวด 2 3. วางแผนการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. จัดทำกำหนดการ 2. ตรวจสอบทะเบียนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เขตราษฎร์บูรณะ 3. ติดต่อประสานงานวิทยากร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากมีประกาศ คำสั่งกรุงเทพมหานคร และข้อกำหนดที่ออกตามพรก.ฉุกเฉิน ให้งดการจัดอบรม กิจกรรม ประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงชะลอการจัดกิจกรรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(34) ร้อยละของการตรวจสอบและแก้ไขอาคารที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
ร้อยละของการตรวจสอบและแก้ไขอาคารที่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ออกตรวจตามแผนฯตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ตรวจอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย ตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ออกตรวจตามแผนฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ตรวจอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย ตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ออกตรวจตามแผนฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ตรวจอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย ตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะได้ออกตรวจตามแผนฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ตรวจอาคารเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตฯ จำนวน 55 ราย ตรวจป้ายโฆษณา จำนวน 22 ป้าย ไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายอาคาร

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(35) ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :90.37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
91.27

100 / 100
2
98.43

100 / 100
3
90.37

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 90 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 83 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 30 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 26 ราย 4. ตลาด จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย รวม จำนวน 126 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 92 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 90 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 30 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 30 ราย 4. ตลาด จำนวน 3 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย รวม จำนวน 128 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 126 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.43

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ร้อยละ 100) ดังนี้ 1. สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 97 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 88 ราย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 5 ราย 3. มินิมาร์ท จำนวน 29 ได้ป้ายรับรอง จำนวน 26 ราย 4. ตลาด จำนวน 4 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 3 ราย รวม จำนวน 135 ราย ได้ป้ายรับรอง จำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(36) สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้รับการปรับปรุงภายในกำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้รับการปรับปรุงภายในกำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเขียนแบบประมาณราคา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ลงนามสัญญาจ้าง 28 ธันวาคม 2563 เริ่มสัญญา 29 ธันวาคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ลงนามสัญญาจ้าง 28 ธันวาคม 2563 เริ่มสัญญา 29 ธันวาคม 2563 กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามสัญญาและส่งมอบงานเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(37) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
76.66

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/1135 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ระดับชั้น ป.6 นักเรียนที่สมัครใจสอบ O-NET มีจำนวน 427 คน สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ใช้สนามสอบที่โรงเรียนวัดบางปะกอก ระดับชั้นม.3 นักเรียนที่สมัครใจสอบ O-NET มีจำนวน 52 คน สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ใช้สนามสอบที่โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ รอประกาศผลสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2834 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขต ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวนผู้เข้าสอบ 71 คน ภาษาไทย 54.08 คะแนน ภาษาอังกฤษ 45.36 คะแนน คณิตศาสตร์ 25.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 35.30 คะแนน โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวนผู้เข้าสอบ 22 คน ภาษาไทย 54.98 คะแนน ภาษาอังกฤษ 53.75 คะแนน คณิตศาสตร์ 27.73 คะแนน วิทยาศาสตร์ 34.49 คะแนน โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวนผู้เข้าสอบ 241 คน ภาษาไทย 59.87 คะแนน ภาษาอังกฤษ 51.37 คะแนน คณิตศาสตร์ 31.16 คะแนน วิทยาศาสตร์ 41.51 คะแนน โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวนผู้เข้าสอบ 20 คน ภาษาไทย 60.71 คะแนน ภาษาอังกฤษ 45.38 คะแนน คณิตศาสตร์ 30.75 คะแนน วิทยาศาสตร์ 35.60 คะแนน โรงเรียนวัดสน จำนวนผู้เข้าสอบ 31 คน ภาษาไทย 65.95 คะแนน ภาษาอังกฤษ 41.69 คะแนน คณิตศาสตร์ 27.42 คะแนน วิทยาศาสตร์ 38.75 คะแนน โรงเรียนวัดสารอด จำนวนผู้เข้าสอบ 16 คน ภาษาไทย 61.08 คะแนน ภาษาอังกฤษ 37.66 คะแนน คณิตศาสตร์ 32.50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40.36 คะแนน ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวนผู้เข้าสอบ 16 คน ภาษาไทย 58.13 คะแนน ภาษาอังกฤษ 34.22 คะแนน คณิตศาสตร์ 22.50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 26.94 คะแนน โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวนผู้เข้าสอบ 36 คน ภาษาไทย 56.81 คะแนน ภาษาอังกฤษ 32.01 คะแนน คณิตศาสตร์ 29.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 28.27 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(38) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
76.66

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/1135 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) ระดับชั้น ป.6 นักเรียนที่สมัครใจสอบ O-NET มีจำนวน 427 คน สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ใช้สนามสอบที่โรงเรียนวัดบางปะกอก ระดับชั้นม.3 นักเรียนที่สมัครใจสอบ O-NET มีจำนวน 52 คน สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ใช้สนามสอบที่โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ รอประกาศผลสอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2834 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขต ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวนผู้เข้าสอบ 71 คน ภาษาไทย 54.08 คะแนน ภาษาอังกฤษ 45.36 คะแนน คณิตศาสตร์ 25.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 35.30 คะแนน โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวนผู้เข้าสอบ 22 คน ภาษาไทย 54.98 คะแนน ภาษาอังกฤษ 53.75 คะแนน คณิตศาสตร์ 27.73 คะแนน วิทยาศาสตร์ 34.49 คะแนน โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวนผู้เข้าสอบ 241 คน ภาษาไทย 59.87 คะแนน ภาษาอังกฤษ 51.37 คะแนน คณิตศาสตร์ 31.16 คะแนน วิทยาศาสตร์ 41.51 คะแนน โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวนผู้เข้าสอบ 20 คน ภาษาไทย 60.71 คะแนน ภาษาอังกฤษ 45.38 คะแนน คณิตศาสตร์ 30.75 คะแนน วิทยาศาสตร์ 35.60 คะแนน โรงเรียนวัดสน จำนวนผู้เข้าสอบ 31 คน ภาษาไทย 65.95 คะแนน ภาษาอังกฤษ 41.69 คะแนน คณิตศาสตร์ 27.42 คะแนน วิทยาศาสตร์ 38.75 คะแนน โรงเรียนวัดสารอด จำนวนผู้เข้าสอบ 16 คน ภาษาไทย 61.08 คะแนน ภาษาอังกฤษ 37.66 คะแนน คณิตศาสตร์ 32.50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 40.36 คะแนน ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวนผู้เข้าสอบ 16 คน ภาษาไทย 58.13 คะแนน ภาษาอังกฤษ 34.22 คะแนน คณิตศาสตร์ 22.50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 26.94 คะแนน โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวนผู้เข้าสอบ 36 คน ภาษาไทย 56.81 คะแนน ภาษาอังกฤษ 32.01 คะแนน คณิตศาสตร์ 29.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ 28.27 คะแนน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(39) มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
มีการชำระภาษีค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :25.00

ผลงาน :50.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.86

100 / 100
2
45.15

100 / 100
3
47.96

0 / 0
4
50.29

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 48,312.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.28 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 48,312.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.66 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 121,201.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.86 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 1,898.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 1,898.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 133,919.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.15 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 138,351.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.71 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 3,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.73 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 142,251.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.96 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหนี้ค้างชำระภาษีป้ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2563 และ ของหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ณ 2 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น **สรุปยอดภาษีค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เท่ากับ 296,603.62 บาท 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ ณ 2 พฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 289,963.62 บาท 2.ภาษีป้าย ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,640.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 142,531.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.15 2. ภาษีป้าย เท่ากับ 6,640.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 **สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 149,171.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.29 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 และ 2 พฤศจิกายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(40) ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :50.84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.11

100 / 100
2
12.84

100 / 100
3
40.59

0 / 0
4
50.84

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ (อยู่ระหว่างรอยอดประมาณการจากกองรายได้).- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 526,415.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 420,868.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 3,622.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 33,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 68,603.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.- ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 เท่ากับ 13,694,486.35 บาท คิดเป็นร้อยละ...................ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 2,340,315.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของยอดประมาณการ จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 172,617.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 14,286.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 2,150,588.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.55 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 2,824.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 8,099,877.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.84 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 6,093,012.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.04 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 121,787.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 121.79 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 10,583,084.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 8,811,715.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.58 ของยอดประมาณการ สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 25,609,599.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.59 ของยอดประมาณการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ปัจจุบันที่รับผิดชอบ 3.นำข้อมูลที่ทำการสำรวจตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ผู้เสียภาษี ยอดประมาณการประจำปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 63,100,000.- บาท 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,000,000.- บาท 2.ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 100,000.- บาท 3.ภาษีป้าย เท่ากับ 11,000,000.- บาท 4.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 45,000,000.- บาท **สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 7,001,823.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของยอดประมาณการ 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 143,192.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.19 ของยอดประมาณการ 3. ภาษีป้าย เท่ากับ 11,659,519.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของยอดประมาณการ 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่ากับ 13,278,647.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของยอดประมาณการ **สรุปยอดจัดเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 32,083,182.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.84 ของยอดประมาณการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(41) ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง
[มิติที่ 1 : ]

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
ร้อยละของลูกหนี้ภาษีท้องถิ่นค้างชำระลดลง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.76

100 / 100
2
7.36

100 / 100
3
8.06

0 / 0
4
10.99

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,575,527.55 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 52 ราย จำนวน 1,561,307.95 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 62 ราย จำนวน 14,219.60 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 46,062.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 46,062.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เท่ากับ 59,248.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 34,545.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 34,272.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 272.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 เท่ากับ 98,740.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.36 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 86,607.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.59 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 21,398.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.11 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 เท่ากับ 108,006.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

**ฝ่ายรายได้ดำเนินการตามโครงการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) เป้าหมายเพื่อให้หนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุง ท้องที่ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ค้างชำระภาษี 2. เร่งรัดติดตามผู้ค้างชำระภาษีโดยจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ 3. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น สรุปยอดรวมภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 1,340,764.50 บาท 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 50 ราย จำนวน 1,313,367.60 บาท 2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 84 ราย จำนวน 27,396.90 บาท สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563 จำแนกเป็น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เท่ากับ 125,653.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.57 2. ภาษีบำรุงท้องที่ เท่ากับ 21,649.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.02 สรุปยอดจัดเก็บภาษีค้างชำระ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 เท่ากับ 147,303.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของยอดค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ และประสานงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ 1. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวน 105 คน 2. โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวน 45 คน 3. โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 243 คน 4. โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 32 คน 5. โรงเรียนวัดสน จำนวน 54 คน 6. โรงเรียนวัดสารอด จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 547 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ 1. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวน 105 คน พัฒนาการสมวัย 105 คน 2. โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวน 45 คน พัฒนาการสมวัย 45 คน 3. โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 243 คน พัฒนาการสมวัย 243 คน 4. โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 32 คน พัฒนาการสมวัย 32คน 5. โรงเรียนวัดสน จำนวน 54 คน พัฒนาการสมวัย 54 คน 6. โรงเรียนวัดสารอด จำนวน 79 คน พัฒนาการสมวัย 79 คน รวมทั้งสิ้น 547 คน พัฒนาการสมวัย 547 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
[มิติที่ 3 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ และประสานงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ 1. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวน 105 คน 2. โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวน 45 คน 3. โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 243 คน 4. โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 32 คน 5. โรงเรียนวัดสน จำนวน 54 คน 6. โรงเรียนวัดสารอด จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 547 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนระดับปฐมวัย หมายถึง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่นับรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ 1. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ จำนวน 105 คน พัฒนาการสมวัย 105 คน 2. โรงเรียนวัดแจงร้อน จำนวน 45 คน พัฒนาการสมวัย 45 คน 3. โรงเรียนวัดบางปะกอก จำนวน 243 คน พัฒนาการสมวัย 243 คน 4. โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จำนวน 32 คน พัฒนาการสมวัย 32คน 5. โรงเรียนวัดสน จำนวน 54 คน พัฒนาการสมวัย 54 คน 6. โรงเรียนวัดสารอด จำนวน 79 คน พัฒนาการสมวัย 79 คน รวมทั้งสิ้น 547 คน