ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50170000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เข้าร่วมประชุมกับ สนน.เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก (คลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงสะพานท่าดินแเดง) ค่า DO 0.50 ค่า BOD 27.2 ค่าเฉลี่ยน้ำคลองปี 2562 4. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บขยะและทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะเศษอาหาร และการส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมนพื้นที่ริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 8. ตรวจตรา กวดขัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 9. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 10. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานทางเดินและราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 11. พัฒนาพื้รที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ 12. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ 13. กำหนดจุด Check in ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงจุดเช็คอิน 2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป 3. ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการปรับปรุงไฟฟ้า 4. กำหนดจุดติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก 5. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน ๑ จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน 1 จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง - ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เข้าร่วมประชุมกับ สนน.เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก (คลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงสะพานท่าดินแเดง) ค่า DO 0.50 ค่า BOD 27.2 ค่าเฉลี่ยน้ำคลองปี 2562 4. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บขยะและทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะเศษอาหาร และการส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมนพื้นที่ริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 8. ตรวจตรา กวดขัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 9. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 10. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานทางเดินและราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 11. พัฒนาพื้รที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ 12. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ 13. กำหนดจุด Check in ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงจุดเช็คอิน 2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป 3. ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการปรับปรุงไฟฟ้า 4. กำหนดจุดติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก 5. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน ๑ จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน 1 จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง - ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(3) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เข้าร่วมประชุมกับ สนน.เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก (คลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงสะพานท่าดินแเดง) ค่า DO 0.50 ค่า BOD 27.2 ค่าเฉลี่ยน้ำคลองปี 2562 4. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บขยะและทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะเศษอาหาร และการส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมนพื้นที่ริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 8. ตรวจตรา กวดขัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 9. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 10. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานทางเดินและราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 11. พัฒนาพื้รที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ 12. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ 13. กำหนดจุด Check in ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงจุดเช็คอิน 2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป 3. ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการปรับปรุงไฟฟ้า 4. กำหนดจุดติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก 5. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน ๑ จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน 1 จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง - ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เข้าร่วมประชุมกับ สนน.เพื่อพิจารณาจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63 2. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 3. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสายหลัก (คลองสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงสะพานท่าดินแเดง) ค่า DO 0.50 ค่า BOD 27.2 ค่าเฉลี่ยน้ำคลองปี 2562 4. รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บขยะและทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะเศษอาหาร และการส่งเสริมให้ติดตั้งถังดักไขมันสำหรับบ้านเรือน 7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมนพื้นที่ริมคลองเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 8. ตรวจตรา กวดขัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 9. สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน 10. สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง (สะพานทางเดินและราวกันตก) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 11. พัฒนาพื้รที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ 12. ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ 13. กำหนดจุด Check in ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงจุดเช็คอิน 2. ตรวจสอบและซ่อมแซมสะพานข้ามคลองพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป 3. ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง และสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อทำการปรับปรุงไฟฟ้า 4. กำหนดจุดติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวก 5. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งราวเหล็กกันตก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน ๑ จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำแผนพัฒนาคลองสมเด็จเจ้าพระยา - รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม - สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงและสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน - สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและแจ้งสำนักการโยธาเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิว สร้างจุดเช็คอิน ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ จำนวน 1 จุด - จัดเก็บขยะและทำความสะอาดในคลองและทางเดินริมคลอง - ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมคลอง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(5) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดมลพิษ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :49.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.63

100 / 100
2
19.95

0 / 0
3
36.48

100 / 100
4
49.52

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลตามแบบรายงาน SWM 2. ดำเนินการจัดการมูลฝอยของเสียและอันตรายภายในสำนักงานเขตตามที่สสล. กำหนด 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย 4. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี 2563 5. เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 3639.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลตามแบบรายงาน SWM 2. ดำเนินการจัดการมูลฝอยของเสียและอันตราย ภายในสำนักงานเขต ตามที่สสล. กำหนด 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย 4. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี 2563 และส่งเสริมให้มีการจัดการขยะโดยชุมชน เพิ่ม 1 แห่ง 5. ดำเนินการส่งเสริมชุมชนเข้าประกวดโครงการชุมชน/องค์กรปลอดขยะ (ชุมชน Zero Waste) 6. เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 9516.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ วิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง วิธีทิ้งขยะแยกประเภท ในพื้นที่เขตคลองสาน สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และเชิญชวนประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ ลดการถุงพลาสติกและโฟม 2.เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 17,402.63 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.48 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 23,620.67 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.52 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :30.00

ผลงาน :49.52

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.63

100 / 100
2
19.95

0 / 0
3
36.48

100 / 100
4
49.52

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลตามแบบรายงาน SWM 2. ดำเนินการจัดการมูลฝอยของเสียและอันตรายภายในสำนักงานเขตตามที่สสล. กำหนด 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย 4. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี 2563 5. เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 3639.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลตามแบบรายงาน SWM 2. ดำเนินการจัดการมูลฝอยของเสียและอันตราย ภายในสำนักงานเขต ตามที่สสล. กำหนด 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย 4. ดำเนินการกระตุ้นติดตามชุมชน CBM ตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายปี 2563 และส่งเสริมให้มีการจัดการขยะโดยชุมชน เพิ่ม 1 แห่ง 5. ดำเนินการส่งเสริมชุมชนเข้าประกวดโครงการชุมชน/องค์กรปลอดขยะ (ชุมชน Zero Waste) 6. เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 9516.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.95 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ วิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง วิธีทิ้งขยะแยกประเภท ในพื้นที่เขตคลองสาน สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และเชิญชวนประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ ลดการถุงพลาสติกและโฟม 2.เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 17,402.63 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.48 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 จำนวนมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นดำเนินการได้ 23,620.67 ตัน คิดเป็นร้อยละ 49.52 ของเป้าหมายร้อยละ 30 (14,309.63 ตัน/ปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร
ร้อยละความสำเร็จของเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิด ในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

หน่วยนับ :ลดลงร้อยละ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :34.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ลดลงร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

100 / 100
4
34.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 3 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 4 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 (28 มิถุนายน) มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 10 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 15 เรื่อง (จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 23 เรื่อง)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
5.00

0 / 0
3
5.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อต่ออายุใบอนุญาตจำนวน 129 ราย (ร้านอาหาร 104 ราย ตลาด 10 แห่ง แผงลอย 14 แห่ง) - ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อออกใบอนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 แห่ง (ร้านอาหาร 1 แห่ง มินิมาร์ท 1 แห่ง) - ตรวจสอบการเลิกกิจการ 3 แห่ง (ร้านจำหน่ายอาหาร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 279 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 279 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนสถานประกอบการอาหารได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 279 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :40.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
14.06

0 / 0
3
30.70

100 / 100
4
40.91

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อต่ออายุใบอนุญาตจำนวน 129 ราย (ร้านอาหาร 104 ราย ตลาด 10 แห่ง แผงลอย 14 แห่ง) - ตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อออกใบอนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 แห่ง (ร้านอาหาร 1 แห่ง มินิมาร์ท 1 แห่ง) - ตรวจสอบการเลิกกิจการ 3 แห่ง (ร้านจำหน่ายอาหาร)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Service) 65 ราย แยกเป็น 1.สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 46ราย 2.สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 19 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Service) 140 ราย แยกเป็น 1.สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 102 ราย 2.สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 38 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) 190 ราย แยกเป็น 1.สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 151 ราย 2.สถานที่สะสมอาหาร จำนวน 39 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ครั้ง

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :2.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ถนนคนเดิน “เดิน กิน ช็อป เที่ยว” ณ ตรอกดิลกจันทร์ ชุมชนสวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน จัดกิจกรรมในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-21.00 น.ณ ตรอกดิลกจันทร์ ชุมชนสวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน ซึ่งสินค้าภายในงานมีสินค้า OTOP ในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 10 ร้านค้า และร้านผู้ประกอบการในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จำนวน 100 ร้านค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งชุมชนสวนสมเด็จย่าเป็นชุมชนเก่าแก่มีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วและได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างดี กิจกรรมที่ 2 ตลาดน้ำปากคลองสาน “เดิน ช็อป ชิม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสเสน่ห์น้ำกลางกรุง” พิธีเปิดวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เปิดขายสินค้าช่วงเวลา 16.00-22.00 น.ทุกวัน บริเวณตรงข้ามสำนักงานเขตคลองสาน ไปถึงท่าเรือปากคลองสาน โดยมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP เขตคลองสานเข้าร่วมจำนวน 10 ร้านค้า และผู้ประกอบการในชุมชนจำนวน 100 ร้านค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตคลองสาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จจำนวน 2 กิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(11) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.16

0 / 0
3
24.49

100 / 100
4
75.51

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการแล้วเสร็จ 4 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการแล้วเสร็จ 37 โครงการ จาก 49 โครงการ มีโครงการยกเลิก 12 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.16

0 / 0
3
24.49

100 / 100
4
75.51

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการแล้วเสร็จ 4 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการแล้วเสร็จ 37 โครงการ จาก 49 โครงการ มีโครงการยกเลิก 12 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.16

0 / 0
3
24.49

100 / 100
4
75.51

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการแล้วเสร็จ 4 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการแล้วเสร็จ 37 โครงการ จาก 49 โครงการ มีโครงการยกเลิก 12 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :75.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
8.16

0 / 0
3
24.49

100 / 100
4
75.51

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีโครงการแล้วเสร็จ 4 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีโครงการแล้วเสร็จ 12 โครงการ จาก 49 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีโครงการแล้วเสร็จ 37 โครงการ จาก 49 โครงการ มีโครงการยกเลิก 12 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การค้นหา รวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการพัฒนางาน 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนาโครงการฯ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติให้กับสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมและดำเนินการตามโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA)โดยการให้บริการ Line Official Account (Line OA) ของสำนักงานเขตคลองสานกับประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(16) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การค้นหา รวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการพัฒนางาน 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนาโครงการฯ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติให้กับสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมและดำเนินการตามโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA)โดยการให้บริการ Line Official Account (Line OA) ของสำนักงานเขตคลองสานกับประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การค้นหา รวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการพัฒนางาน 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนาโครงการฯ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติให้กับสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมและดำเนินการตามโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA)โดยการให้บริการ Line Official Account (Line OA) ของสำนักงานเขตคลองสานกับประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(18) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ขั้นตอน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

100 / 100
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแสดงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 การค้นหา รวบรวม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือความต้องการพัฒนางาน 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร โดยได้นำเสนอโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งสำเนาโครงการฯ ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติให้กับสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมและดำเนินการตามโครงการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Line Official Account (Line OA)โดยการให้บริการ Line Official Account (Line OA) ของสำนักงานเขตคลองสานกับประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(19) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :72.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.67

100 / 100
2
30.64

0 / 0
3
53.59

100 / 100
4
72.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.67 % คิดเป็นเงิน 34,816,708.14 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.64 % คิดเป็นเงิน 91,475,856.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 53.59 คิดเป็นเงิน 160,010,380.15 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.29 % เป็นเงิน 213,105,475.84 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :72.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.67

100 / 100
2
30.64

0 / 0
3
53.59

100 / 100
4
72.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.67 % คิดเป็นเงิน 34,816,708.14 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.64 % คิดเป็นเงิน 91,475,856.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 53.59 คิดเป็นเงิน 160,010,380.15 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.29 % เป็นเงิน 213,105,475.84 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :72.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.67

100 / 100
2
30.64

0 / 0
3
53.59

100 / 100
4
72.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.67 % คิดเป็นเงิน 34,816,708.14 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.64 % คิดเป็นเงิน 91,475,856.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 53.59 คิดเป็นเงิน 160,010,380.15 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.29 % เป็นเงิน 213,105,475.84 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :72.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.67

100 / 100
2
30.64

0 / 0
3
53.59

100 / 100
4
72.29

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.67 % คิดเป็นเงิน 34,816,708.14 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 30.64 % คิดเป็นเงิน 91,475,856.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 53.59 คิดเป็นเงิน 160,010,380.15 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 72.29 % เป็นเงิน 213,105,475.84 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ ตามหนังสือ ที่ กท 5601/7628 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล - เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ -จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) -จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(24) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ ตามหนังสือ ที่ กท 5601/7628 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล - เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ -จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) -จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(25) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ ตามหนังสือ ที่ กท 5601/7628 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล - เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ -จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) -จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(26) ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
80.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดส่งเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ ตามหนังสือ ที่ กท 5601/7628 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ได้แก่ - แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน - จัดทำบัญชีรายการข้อมูล - เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ -จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) -จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

** สรุปผลการดำเนินงาน **