ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 03000000

Home Home SED

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ระดับความสำเร็จของการบูรณาการช่องทางและระบบ การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันให้เชื่อมโยงเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๕.๔ - การเมืองสีขาว ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ระดับความสำเร็จของการบูรณาการช่องทางและระบบ การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันให้เชื่อมโยงเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบและเตรียมจัดประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไตรมาส 4 : บรรลุเป้าหมาย ระดับ 5 มีระบบการร้องเรียนที่สามารถตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันได้พร้อมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในระบบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีระบบการร้องเรียนที่สามารถตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมคอร์รัปชันได้พร้อมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในระบบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(2) ระดับความสำเร็จของการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตใน อนาคตควบคู่ไปกับสร้างและพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ระดับความสำเร็จของการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตใน อนาคตควบคู่ไปกับสร้างและพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :5.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการในการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตและการพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจากทุกหน่วยงาน และอยุ่ระหว่างประสานงานกับสำนักงาน ปปช. เกี่ยวกับรูปแบบและหลักสูตรการจัดฝึกอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 : อยู่ระหว่างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom Webinar ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร แกนนำเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขยายผล องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 2. ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 3. ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 4. ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 5. ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน ไตรมาส 4 : บรรลุเป้าหมาย ระดับ 5 ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมประจำหน่วยงาน (เครือข่าย STRONG) และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ก. ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/1410 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 และทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนัก-ปลัดกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งเครือข่าย STRONG และจัดส่งรายชื่อสมาชิกในเครือข่าย STRONG ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเครือข่ายธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมประจำหน่วยงาน (เครือข่าย STRONG) และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ก. ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0306/1410 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 และทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนัก-ปลัดกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งเครือข่าย STRONG และจัดส่งรายชื่อสมาชิกในเครือข่าย STRONG ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการทดแทน ตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการทดแทน   ตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของตำแหน่งผู้อำนวยการเขตและตำแหน่งในเส้นทาง รวมทั้งข้อเสนอจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ที่ได้จากผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนที่เป็นข้าราชการในสำนักงานเขต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งจะมีการนำผลการศึกษาที่ได้จากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว เสนอต่อ อ.ก.ก. สรรหาฯ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการในระดับ 4 แล้ว โดยสำนักงาน ก.ก. ได้นำกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบ การทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขต เสนอให้ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 โดย อ.ก.ก. มีมติเห็นชอบตามกรอบแนวทาง ที่นำเสนอดังกล่าวแล้ว และเห็นควรให้สำนักงาน ก.ก. นำประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความชัดเจน มากขึ้น แล้วนำมาเสนอให้ อ.ก.ก.ฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาพัฒนาบุคลากร และการประเมินในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขตตามที่สำนักงาน ก.ก. นำเสนอ 2.สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กท 0304/1378 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการทดแทน ตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการทดแทน   ตำแหน่งที่ตอบสนองการมุ่งสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของตำแหน่งผู้อำนวยการเขตและตำแหน่งในเส้นทาง รวมทั้งข้อเสนอจากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีศักยภาพในการสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการเขต ที่ได้จากผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development) ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนที่เป็นข้าราชการในสำนักงานเขต เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งจะมีการนำผลการศึกษาที่ได้จากโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว เสนอต่อ อ.ก.ก. สรรหาฯ เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการในระดับ 4 แล้ว โดยสำนักงาน ก.ก. ได้นำกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบ การทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขต เสนอให้ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 โดย อ.ก.ก. มีมติเห็นชอบตามกรอบแนวทาง ที่นำเสนอดังกล่าวแล้ว และเห็นควรให้สำนักงาน ก.ก. นำประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความชัดเจน มากขึ้น แล้วนำมาเสนอให้ อ.ก.ก.ฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาพัฒนาบุคลากร และการประเมินในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการเขตตามที่สำนักงาน ก.ก. นำเสนอ 2.สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กท 0304/1378 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning and Career Development) เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องมือการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องมือการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสแรก เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 (กำหนดการเดิมเสร็จสิ้นวันที่ 21 มกราคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติที่ปรึกษาโครงการจำนวน 2 ท่าน จากปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 64 ตามหนังสือที่ กท 0302/407 ลงวันที่ 11 มีนาคม 64 ขณะนี้กำลังทำหนังสือเชิญที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ และจะได้เรียนปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการทั้งสองท่านเพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป คาดว่าน่าจะจัดประชุมครั้งแรกได้ในเดือน เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้จัดประชุมทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Application Cisco Webex ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการเบิกค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ทั้ง 2 ครั้ง คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้นำกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้โปรดให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และนำเสนอต่อ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ หลังจากนั้นได้นำเสนอ ก.ก. เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครื่องมือวัดและประเมินบุคคล ตามกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิพากย์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้เสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกัน ทำให้ กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก. กำหนด ซึ่งมีคุณภาพตามหลักวิชาการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ภายในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องมือการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องมือการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและมีศักยภาพสูง

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาสแรก เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 (กำหนดการเดิมเสร็จสิ้นวันที่ 21 มกราคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับอนุมัติที่ปรึกษาโครงการจำนวน 2 ท่าน จากปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 64 ตามหนังสือที่ กท 0302/407 ลงวันที่ 11 มีนาคม 64 ขณะนี้กำลังทำหนังสือเชิญที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ และจะได้เรียนปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการทั้งสองท่านเพื่อดำเนินการตามโครงการต่อไป คาดว่าน่าจะจัดประชุมครั้งแรกได้ในเดือน เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้จัดประชุมทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Application Cisco Webex ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีการเบิกค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ทั้ง 2 ครั้ง คาดว่าน่าจะดำเนินการได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ได้นำกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เสนอผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. โดยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้โปรดให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และนำเสนอต่อ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ หลังจากนั้นได้นำเสนอ ก.ก. เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครื่องมือวัดและประเมินบุคคล ตามกรอบทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิพากย์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้เสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกัน ทำให้ กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือวัดและประเมินบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก. กำหนด ซึ่งมีคุณภาพตามหลักวิชาการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ภายในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ ๑) เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 2. สรุปความต้องการ ระบบงาน และประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโปรแกรมจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครในส่วนการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการแสดง Dashboard ข้อมูลภาพรวมของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขต เพื่อเตรียมนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลลูกจ้างประจำสังกัดสำนักและสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. นำเข้าข้อมูลลูกจ้างประจำสังกัดสำนักและสำนักงานเขต ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เสร็จสิ้น เป็นจำนวนทั้งหมด 34,119 ราย 2. ปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูลการดำรงตำแหน่ง/ค่าจ้าง 3. จัดทำรายงานการพัฒนาโปรแกรมและแนวทางการใช้งานโปรแกรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(8) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :90.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ดำเนินการรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ ๑) เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา 2. สรุปความต้องการ ระบบงาน และประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโปรแกรมจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครในส่วนการเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการแสดง Dashboard ข้อมูลภาพรวมของลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 2. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานเขต เพื่อเตรียมนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูลลูกจ้างประจำสังกัดสำนักและสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. นำเข้าข้อมูลลูกจ้างประจำสังกัดสำนักและสำนักงานเขต ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เสร็จสิ้น เป็นจำนวนทั้งหมด 34,119 ราย 2. ปรับปรุงหน้าจอบันทึกข้อมูลการดำรงตำแหน่ง/ค่าจ้าง 3. จัดทำรายงานการพัฒนาโปรแกรมและแนวทางการใช้งานโปรแกรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(9) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
40.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการคำนวนผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการประชุมชี้แจงเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/09/2564 : ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 / VDO ถ่ายถอดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ 2. เผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความล่าช้า โดยคณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมเพื่อกำหนดองค์ประกอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 1. องค์ประกอบที่ 1 2 3 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 2. องค์ประกอบที่ 4 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (บันทึก VDO แล้ว) 3. องค์ประกอบที่ 5.1 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 4. องค์ประกอบที่ 5.2 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 การดำเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการ บันทึก VDO ในองค์ประกอบที่เหลือ และได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการควบคู่ไปด้วย เพื่อทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(10) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
40.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการคำนวนผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการประชุมชี้แจงเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/09/2564 : ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 / VDO ถ่ายถอดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ 2. เผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความล่าช้า โดยคณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมเพื่อกำหนดองค์ประกอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 1. องค์ประกอบที่ 1 2 3 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 2. องค์ประกอบที่ 4 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (บันทึก VDO แล้ว) 3. องค์ประกอบที่ 5.1 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 4. องค์ประกอบที่ 5.2 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 การดำเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการ บันทึก VDO ในองค์ประกอบที่เหลือ และได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการควบคู่ไปด้วย เพื่อทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(11) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
40.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการคำนวนผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการประชุมชี้แจงเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/09/2564 : ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 / VDO ถ่ายถอดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ 2. เผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความล่าช้า โดยคณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมเพื่อกำหนดองค์ประกอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 1. องค์ประกอบที่ 1 2 3 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 2. องค์ประกอบที่ 4 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (บันทึก VDO แล้ว) 3. องค์ประกอบที่ 5.1 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 4. องค์ประกอบที่ 5.2 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 การดำเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการ บันทึก VDO ในองค์ประกอบที่เหลือ และได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการควบคู่ไปด้วย เพื่อทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(12) ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
[มิติที่ 1 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :40.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
40.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการคำนวนผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการประชุมชี้แจงเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

20/09/2564 : ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2565 / VDO ถ่ายถอดความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ 2. เผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความล่าช้า โดยคณะกรรมการไม่สามารถประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดได้ภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมเพื่อกำหนดองค์ประกอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 1. องค์ประกอบที่ 1 2 3 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 2. องค์ประกอบที่ 4 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (บันทึก VDO แล้ว) 3. องค์ประกอบที่ 5.1 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 4. องค์ประกอบที่ 5.2 ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 การดำเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการ บันทึก VDO ในองค์ประกอบที่เหลือ และได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการควบคู่ไปด้วย เพื่อทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(13) ร้อยละของการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน
[มิติที่ 1 : ]

๕.๔ - การเมืองสีขาว๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานต่างๆ ให้จัดส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ให้จัดส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และอยู่ระหว่างหาข้อมูล เพื่อลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำข้อมูลเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำข้อมูลเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตั้งแต่เดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 ลงเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แล้ว และกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้มีหนังสือที่ กท 0306/973 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่องกิจกรรมบูรณาการระบบการร้องเรียนและแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชนเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(14) มีการเผยแพร่และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
มีการเผยแพร่และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(15) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม

หน่วยนับ :จำนวน (ไฟล์)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ไฟล์))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประชุมวางแผนดำเนินงาน และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งกองทะเบียนประวัติข้าราชการเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(16) คู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
คู่มือการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่เพื่อจัดการสัมมนา 2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการในส่วนของเป้าหมายของโครงการ เสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานระดับสำนัก และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมส่งสำเนาให้สำนักงาน ก.ก. 2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินโครงการจากการสัมมนาเป็นการจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการะบวนการจัดทำ และปรับปรุงคู่มือการการปฏิบัติงานฯ ให้แก่ตัวแทนจากคณะทำงาน จำนวน 111 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 2. คณะทำงานของสำนักงานเขต ได้จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานของทั้ง 10 ฝ่าย และได้เวียนแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบร่างคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ทุกหน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่มีความทันสม้ยและเป็นปัจจุบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) ร้อยละของความตั้งใจคงอยู่ในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องที่ เกิดจากการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละของความตั้งใจคงอยู่ในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องที่ เกิดจากการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ อ.ก.ก.ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากำหนด แนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประเมินผลและรายงานให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก ทราบแล้ว เพื่อประกอบการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการในเดือนกันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) ร้อยละของความตั้งใจคงอยู่ในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องที่ เกิดจากการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ร้อยละของความตั้งใจคงอยู่ในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องที่ เกิดจากการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ อ.ก.ก.ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรุงทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

นำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากำหนด แนวทางการพัฒนารูปแบบและเวลาการทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประเมินผลและรายงานให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก ทราบแล้ว เพื่อประกอบการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการในเดือนกันยายน 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบัญชีเงินเดือนฉบับใหม่
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบัญชีเงินเดือนฉบับใหม่

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ร่างบัญชีเงินเดือนและแนวทางการนำหลักเกณฑ์ ไปปฏิบัติจากคณะที่ปรึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสรุปหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวการปฏิบัติจากคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ ข้อมูลประกอบระเบียบวาระของ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างนำเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องการปรับปรุงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร พิจารณาเพื่อนำเข้า อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการ และค่าตอบแทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างนำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและการเลื่อนเงินเสนอปลัดกรุเทพมหานครคนใหม่ตามข้อสั่งการของหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ในหนังสือกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/2544 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(20) กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบัญชีเงินเดือนฉบับใหม่
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบัญชีเงินเดือนฉบับใหม่

หน่วยนับ :ฉบับ

เป้าหมาย :2.00

ผลงาน :0.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ ร่างบัญชีเงินเดือนและแนวทางการนำหลักเกณฑ์ ไปปฏิบัติจากคณะที่ปรึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสรุปหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ร่างบัญชีเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแนวการปฏิบัติจากคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ ข้อมูลประกอบระเบียบวาระของ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างนำเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องการปรับปรุงการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร พิจารณาเพื่อนำเข้า อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการ และค่าตอบแทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

อยู่ระหว่างนำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและการเลื่อนเงินเสนอปลัดกรุเทพมหานครคนใหม่ตามข้อสั่งการของหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ในหนังสือกองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0303/2544 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(21) รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร   ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษา Best Practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อไปศึกษาดูงาน และนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานครอย่างเหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูล Best Practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงานตามวันเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและให้สอดคล้องกับภารกิจงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(22) รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร   ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษา Best Practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อไปศึกษาดูงาน และนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานครอย่างเหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูล Best Practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงานตามวันเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและให้สอดคล้องกับภารกิจงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำรายงานผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(23) กรุงเทพมหานครมีรายงานการสำรวจความพึงพอใจและ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
กรุงเทพมหานครมีรายงานการสำรวจความพึงพอใจและ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการศึกษาฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อเสนอแนะจาก อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์ฯ ก.ก. เพื่อนำมาทำเป็นประเด็นในการสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความผูกพันขององค์กร ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงานการศึกษาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานใช้จัดทำแผน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(24) กรุงเทพมหานครมีรายงานการสำรวจความพึงพอใจและ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
กรุงเทพมหานครมีรายงานการสำรวจความพึงพอใจและ ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยนับ :จำนวน (ฉบับ)

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการศึกษาฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อเสนอแนะจาก อ.ก.ก. ยุทธศาสตร์ฯ ก.ก. เพื่อนำมาทำเป็นประเด็นในการสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความผูกพันขององค์กร ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงานการศึกษาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานใช้จัดทำแผน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(25) ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น โดยศึกษารูปแบบจากหน่วยงานต่างๆที่เคยปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดแนวทางการไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และได้นำเสนอ อ.ก.ก.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯและปลัดกรุงเทพมหานคร และได้ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(26) ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น โดยศึกษารูปแบบจากหน่วยงานต่างๆที่เคยปฏิบัติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดแนวทางการไปปฎิบัติงานที่หน่วยงานอื่น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และได้นำเสนอ อ.ก.ก.ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯและปลัดกรุงเทพมหานคร และได้ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(27) จำนวนภารกิจที่ได้มีการออกแบบระบบงานเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
จำนวนภารกิจที่ได้มีการออกแบบระบบงานเทียบกับ   เป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ศึกษาข้อมูล และเทียบเคียงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 2. ประสานที่ปรึกษาขอประวัติการทำงาน เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกรอบแนวทาง การพัฒนาระบบงานการจ้างงานผู้สูงอายุร่วมกับ ที่ปรึกษาของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์แล้ว เป็นเงิน 10,000 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนของที่ปรึกษาแล้ว เป็นเงิน 8,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีแนวทางส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(28) จำนวนภารกิจที่ได้มีการออกแบบระบบงานเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
จำนวนภารกิจที่ได้มีการออกแบบระบบงานเทียบกับ   เป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
55.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ศึกษาข้อมูล และเทียบเคียงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 2. ประสานที่ปรึกษาขอประวัติการทำงาน เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกรอบแนวทาง การพัฒนาระบบงานการจ้างงานผู้สูงอายุร่วมกับ ที่ปรึกษาของโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เบิกจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์แล้ว เป็นเงิน 10,000 บาท เบิกจ่ายค่าตอบแทนของที่ปรึกษาแล้ว เป็นเงิน 8,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

มีแนวทางส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(29) จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน,ทดสอบระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำเข้าข้อมูลในระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน,ทดสอบระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำเข้าข้อมูลในระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ประชุมหารือออกแบบระบบ 4. รวบรวมข้อมูล 5. จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน , ทดสอบระบบ 7. นำเข้าข้อมูลในระบบ 8. สรุปผล รายงานผล และประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(30) จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
จัดเก็บคำวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรวบรวมข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน,ทดสอบระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำเข้าข้อมูลในระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมหารือออกแบบระบบ รวบรวมข้อมูล จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน,ทดสอบระบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการนำเข้าข้อมูลในระบบอยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ประชุมหารือออกแบบระบบ 4. รวบรวมข้อมูล 5. จัดทำเซิร์ฟเวอร์ภายในหน่วยงาน 6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน , ทดสอบระบบ 7. นำเข้าข้อมูลในระบบ 8. สรุปผล รายงานผล และประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(31) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
92.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานนครเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดเนินโครงการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดที่ 2 ตามรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตามรายละเอียดของเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นจำนวน เงิน 52,720 บาท และอยู่ระหว่าง หน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำคลิปวีดิโอเพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. ประชาสัมพันธ์ผลงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นจำนวน 14 ผลงาน ส่งมอบโล่ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเรียบร้อย แสดงผลงานผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. เว็บไซต์ กทม. เว็บไซต์กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ผลประเมินความพึงพอใจผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ 92 งบประมาณในการจัดทำโล่รางวัล 19,600 บาทถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(32) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน
[มิติที่ 1 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล๗.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสม
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจต่อการจัดแสดงผลงานฯ ที่มีความโดดเด่นของผู้เข้าร่วมงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :92.00

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
92.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างเสนอปลัดกรุงเทพมหานนครเพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดเนินโครงการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดที่ 2 ตามรายละเอียดในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด ตามรายละเอียดของเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นจำนวน เงิน 52,720 บาท และอยู่ระหว่าง หน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำคลิปวีดิโอเพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. ประชาสัมพันธ์ผลงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการให้บริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด่นจำนวน 14 ผลงาน ส่งมอบโล่ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเรียบร้อย แสดงผลงานผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. เว็บไซต์ กทม. เว็บไซต์กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร ผลประเมินความพึงพอใจผ่านสื่อออนไลน์ ร้อยละ 92 งบประมาณในการจัดทำโล่รางวัล 19,600 บาทถ้วน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
ผลงานที่หน่วยงานนำเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :20.00

ผลงาน :9.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
9.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการ พิจาณราราววัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างพิจารณาผลงานที่หน่งยงานส่งเข้าขอรับ รางวัลว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมคณะกรรการพิจารณา รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครเพื่อสรุปผลการออกตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง และให้คะแนนผลงานที่ออกตรวจประเมินตามเกณฑ์ การให้คะแนนในแต่ระดับ ในระดับดีเด่น และรางวัลชมเชย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ประกาศผลการพิจารณารางวัล และมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล แสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. และเว็บไซต์กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

** สรุปผลการดำเนินงาน **