โครงการฯ

4,451

4,451
เทียบสัดส่วนโครงการฯ
100 %

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

42,466,982,635

งบฯ ปีก่อน
42,466,982,635

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

2,139,930,291

5 %
เทียบสัดส่วนฯ
5 %

รายงานข้อมูลฯ เดือนนี้

2,416

54
เทียบสัดส่วนฯ (เดือนก่อน)
54 %

ดำเนินการแล้วเสร็จ

240

5 %

กำลังดำเนินการ

4,059

91 %

ชะลอ+ยกเลิก

21

0 %

ยังไม่มีการรายงาน

52

1 %

9ดี 9 ด้าน
216+ นโยบาย

สรุปผลการดำเนินการตามผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รศ.ทวิดา กมลเวชช

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายขจิต ชัชวานิชย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพล โชตินุชิต

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ เรืองศร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายชาตรี วัฒนเขจร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกรี

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


216
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

33
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

4

ยังไม่ได้ดำเนินการ

11

เริ่มดำเนินการ

3

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

11

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

2

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

35
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

5

ยังไม่ได้ดำเนินการ

3

เริ่มดำเนินการ

1

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

11

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

10

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

4

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

31
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

5

ยังไม่ได้ดำเนินการ

5

เริ่มดำเนินการ

0

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

14

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

4

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

42
นโยบาย

8
หน่วยงานหลัก

ไม่ระบุ สปส. สนย. สนน. สนท. สจส. สสล. สวท.

สถานะการดำเนินงาน

5

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

3

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

16

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

9

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

3

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

33
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

3

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

4

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

5

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

12

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

3

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

34
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

7

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

4

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

10

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

5

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

20
นโยบาย

5
หน่วยงานหลัก

สนอ. สนศ. สจส. สวท. สพส.

สถานะการดำเนินงาน

1

ยังไม่ได้ดำเนินการ

3

เริ่มดำเนินการ

1

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

1

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

4

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

10

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

31
นโยบาย

4
หน่วยงานหลัก

สกก. สนศ. สวท. สพส.

สถานะการดำเนินงาน

4

ยังไม่ได้ดำเนินการ

5

เริ่มดำเนินการ

4

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

5

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

8

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

4

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

30
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

6

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

5

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

8

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

2

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
User Image

นายขจิต ชัชวานิชย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

BMA Digital Plans - Dashboard

โครงการฯ

1,238

1,238
เทียบสัดส่วนโครงการฯ
100 %

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

40,286,867,019

งบฯ ปีก่อน
40,286,867,019

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

1,967,380,460

5 %
เทียบสัดส่วนฯ
5 %

รายงานข้อมูลฯ เดือนนี้

678

55
เทียบสัดส่วนฯ (เดือนก่อน)
55 %

ดำเนินการแล้วเสร็จ

47

4 %

กำลังดำเนินการ

1,087

88 %

ชะลอ+ยกเลิก

15

1 %

ยังไม่มีการรายงาน

11

1 %

ข้อมูลหน่วยงานระดับสำนักและส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
จำนวนโครงการฯ
งบประมาณที่ได้รับ
Host -Relative
User Image

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 17
 • งบประมาณฯ 168,826,040
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 13
 • งบประมาณฯ 0
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 23
 • งบประมาณฯ 60,811,895
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 7
 • งบประมาณฯ 0
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 4
 • งบประมาณฯ 5,864,000
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 16
 • งบประมาณฯ 3,372,450
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 13
 • งบประมาณฯ 1,801,760
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 5
 • งบประมาณฯ 261,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 31
 • งบประมาณฯ 320,782,720
 • เบิกจ่ายแล้ว 82,148,181
User Image

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 10
 • งบประมาณฯ 96,878,497
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 14
 • งบประมาณฯ 280,600
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 29
 • งบประมาณฯ 27,574,100
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,220,754
User Image

สำนักการแพทย์

 • โครงการฯ 97
 • งบประมาณฯ 1,023,744,470
 • เบิกจ่ายแล้ว 7,302,990
User Image

สำนักอนามัย

 • โครงการฯ 133
 • งบประมาณฯ 393,736,795
 • เบิกจ่ายแล้ว 28,299,418
User Image

สำนักการศึกษา

 • โครงการฯ 86
 • งบประมาณฯ 677,426,791
 • เบิกจ่ายแล้ว 56,606,200
User Image

สํานักการโยธา

 • โครงการฯ 112
 • งบประมาณฯ 18,851,789,292
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,657,747,560
User Image

สํานักการระบายน้ำ

 • โครงการฯ 190
 • งบประมาณฯ 11,703,874,438
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,000,000
User Image

สํานักการคลัง

 • โครงการฯ 27
 • งบประมาณฯ 19,559,800
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักเทศกิจ

 • โครงการฯ 31
 • งบประมาณฯ 29,840,400
 • เบิกจ่ายแล้ว 11,703,450
User Image

สํานักการจราจรและขนส่ง

 • โครงการฯ 56
 • งบประมาณฯ 5,000,078
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 • โครงการฯ 17
 • งบประมาณฯ 115,008,499
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการฯ 40
 • งบประมาณฯ 2,271,564,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 23,124,154
User Image

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 7
 • งบประมาณฯ 744,050
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 • โครงการฯ 33
 • งบประมาณฯ 504,234,575
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักสิ่งแวดล้อม

 • โครงการฯ 80
 • งบประมาณฯ 3,665,203,340
 • เบิกจ่ายแล้ว 47,305,650
User Image

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

 • โครงการฯ 100
 • งบประมาณฯ 306,948,829
 • เบิกจ่ายแล้ว 19,293,103
User Image

สํานักพัฒนาสังคม

 • โครงการฯ 47
 • งบประมาณฯ 31,737,000
 • เบิกจ่ายแล้ว 29,629,000
BMA Digital Plans - Dashboard

โครงการฯ

3,213

3,213
เทียบสัดส่วนโครงการฯ
100 %

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

2,180,115,616

งบฯ ปีก่อน
2,180,115,616

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

172,549,831

8 %
เทียบสัดส่วนฯ
8 %

รายงานข้อมูลฯ เดือนนี้

1,738

54
เทียบสัดส่วนฯ (เดือนก่อน)
54 %

ดำเนินการแล้วเสร็จ

193

6 %

กำลังดำเนินการ

2,972

92 %

ชะลอ+ยกเลิก

6

0 %

ยังไม่มีการรายงาน

41

1 %

ข้อมูลฯแยก 50 สำนักงานเขต
จำนวนโครงการฯ
งบประมาณที่ได้รับ
Host -Relative
User Image

สำนักงานเขตพระนคร

 • โครงการฯ 54
 • งบประมาณฯ 58,965,970
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 • โครงการฯ 15
 • งบประมาณฯ 7,619,200
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

 • โครงการฯ 70
 • งบประมาณฯ 38,450,200
 • เบิกจ่ายแล้ว 123,600
User Image

สำนักงานเขตบางรัก

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 22,616,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 290,898
User Image

สำนักงานเขตปทุมวัน

 • โครงการฯ 61
 • งบประมาณฯ 16,104,091
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,905,870
User Image

สำนักงานเขตยานนาวา

 • โครงการฯ 68
 • งบประมาณฯ 53,048,704
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,672,508
User Image

สำนักงานเขตดุสิต

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 29,173,540
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,271,199
User Image

สำนักงานเขตพญาไท

 • โครงการฯ 48
 • งบประมาณฯ 17,730,400
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,169,263
User Image

สำนักงานเขตห้วยขวาง

 • โครงการฯ 39
 • งบประมาณฯ 8,489,920
 • เบิกจ่ายแล้ว 299,357
User Image

สำนักงานเขตพระโขนง

 • โครงการฯ 55
 • งบประมาณฯ 16,549,225
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,276,725
User Image

สำนักงานเขตบางกะปิ

 • โครงการฯ 67
 • งบประมาณฯ 50,505,500
 • เบิกจ่ายแล้ว 9,058,810
User Image

สำนักงานเขตบางเขน

 • โครงการฯ 80
 • งบประมาณฯ 43,241,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 7,068,890
User Image

สำนักงานเขตมีนบุรี

 • โครงการฯ 116
 • งบประมาณฯ 127,652,120
 • เบิกจ่ายแล้ว 9,997,562
User Image

สำนักงานเขตลาดกระบัง

 • โครงการฯ 11
 • งบประมาณฯ 8,659,100
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตหนองจอก

 • โครงการฯ 78
 • งบประมาณฯ 103,721,925
 • เบิกจ่ายแล้ว 12,453,237
User Image

สำนักงานเขตธนบุรี

 • โครงการฯ 51
 • งบประมาณฯ 59,454,100
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,328,204
User Image

สำนักงานเขตคลองสาน

 • โครงการฯ 56
 • งบประมาณฯ 32,736,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,108,268
User Image

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

 • โครงการฯ 61
 • งบประมาณฯ 22,681,650
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,866,709
User Image

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

 • โครงการฯ 43
 • งบประมาณฯ 24,613,270
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,260,107
User Image

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 32,474,960
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,693,659
User Image

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

 • โครงการฯ 79
 • งบประมาณฯ 56,666,215
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,644,098
User Image

สำนักงานเขตหนองแขม

 • โครงการฯ 78
 • งบประมาณฯ 82,786,300
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,018,936
User Image

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

 • โครงการฯ 52
 • งบประมาณฯ 57,558,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,092,084
User Image

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

 • โครงการฯ 75
 • งบประมาณฯ 45,567,800
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,068,835
User Image

สำนักงานเขตดอนเมือง

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 44,414,300
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,525,185
User Image

สำนักงานเขตจตุจักร

 • โครงการฯ 48
 • งบประมาณฯ 24,688,400
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,839,201
User Image

สำนักงานเขตลาดพร้าว

 • โครงการฯ 45
 • งบประมาณฯ 19,376,058
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,323,896
User Image

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

 • โครงการฯ 58
 • งบประมาณฯ 21,636,233
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,540,149
User Image

สำนักงานเขตสาทร

 • โครงการฯ 60
 • งบประมาณฯ 14,555,255
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,769,017
User Image

สำนักงานเขตบางคอแหลม

 • โครงการฯ 62
 • งบประมาณฯ 21,423,480
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,892,965
User Image

สำนักงานเขตบางซื่อ

 • โครงการฯ 51
 • งบประมาณฯ 41,040,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 664,620
User Image

สำนักงานเขตราชเทวี

 • โครงการฯ 55
 • งบประมาณฯ 28,476,190
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,806,387
User Image

สำนักงานเขตคลองเตย

 • โครงการฯ 61
 • งบประมาณฯ 29,311,740
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,982,492
User Image

สำนักงานเขตประเวศ

 • โครงการฯ 33
 • งบประมาณฯ 11,431,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,144,654
User Image

สำนักงานเขตบางพลัด

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 63,485,440
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,367,026
User Image

สำนักงานเขตจอมทอง

 • โครงการฯ 81
 • งบประมาณฯ 65,469,415
 • เบิกจ่ายแล้ว 20,599,644
User Image

สำนักงานเขตดินแดง

 • โครงการฯ 65
 • งบประมาณฯ 50,024,595
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,478,430
User Image

สำนักงานเขตสวนหลวง

 • โครงการฯ 79
 • งบประมาณฯ 46,250,530
 • เบิกจ่ายแล้ว 6,912,688
User Image

สำนักงานเขตวัฒนา

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 19,058,800
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,744,824
User Image

สำนักงานเขตบางแค

 • โครงการฯ 81
 • งบประมาณฯ 49,014,437
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,219,105
User Image

สำนักงานเขตหลักสี่

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 136,287,500
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,134,200
User Image

สำนักงานเขตสายไหม

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 72,401,330
 • เบิกจ่ายแล้ว 782,200
User Image

สำนักงานเขตคันนายาว

 • โครงการฯ 59
 • งบประมาณฯ 42,368,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,189,639
User Image

สำนักงานเขตสะพานสูง

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 33,521,360
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,875,092
User Image

สำนักงานเขตวังทองหลาง

 • โครงการฯ 69
 • งบประมาณฯ 27,474,070
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,898,760
User Image

สำนักงานเขตคลองสามวา

 • โครงการฯ 133
 • งบประมาณฯ 154,907,593
 • เบิกจ่ายแล้ว 443,141
User Image

สำนักงานเขตบางนา

 • โครงการฯ 71
 • งบประมาณฯ 34,993,600
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,157,122
User Image

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

 • โครงการฯ 55
 • งบประมาณฯ 40,388,300
 • เบิกจ่ายแล้ว 7,740,541
User Image

สำนักงานเขตทุ่งครุ

 • โครงการฯ 193
 • งบประมาณฯ 52,035,600
 • เบิกจ่ายแล้ว 687,459
User Image

สำนักงานเขตบางบอน

 • โครงการฯ 48
 • งบประมาณฯ 19,011,500
 • เบิกจ่ายแล้ว 162,575