โครงการฯ

4,250

4,250
เทียบสัดส่วนโครงการฯ
100 %

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

34,187,455,085

งบฯ ปีก่อน
34,187,455,085

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

1,089,968,493

3 %
เทียบสัดส่วนฯ
3 %

รายงานข้อมูลฯ เดือนนี้

59

1
เทียบสัดส่วนฯ (เดือนก่อน)
1 %

ดำเนินการแล้วเสร็จ

59

1 %

กำลังดำเนินการ

4,098

96 %

ชะลอ+ยกเลิก

12

0 %

ยังไม่มีการรายงาน

47

1 %

9ดี 9 ด้าน
216+ นโยบาย

สรุปผลการดำเนินการตามผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
ที่รับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รศ.ทวิดา กมลเวชช

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายขจิต ชัชวานิชย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายเฉลิมพล โชตินุชิต

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายณรงค์ เรืองศร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นายชาตรี วัฒนเขจร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกรี

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร


216
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เริ่มดำเนินการ

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

33
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

4

ยังไม่ได้ดำเนินการ

11

เริ่มดำเนินการ

3

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

11

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

2

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

35
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

5

ยังไม่ได้ดำเนินการ

3

เริ่มดำเนินการ

1

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

11

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

10

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

4

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

31
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

5

ยังไม่ได้ดำเนินการ

5

เริ่มดำเนินการ

0

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

14

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

4

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

42
นโยบาย

8
หน่วยงานหลัก

ไม่ระบุ สปส. สนย. สนน. สนท. สจส. สสล. สวท.

สถานะการดำเนินงาน

5

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

3

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

16

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

9

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

3

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

33
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

3

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

4

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

5

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

12

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

3

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

34
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

7

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

4

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

10

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

5

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

20
นโยบาย

5
หน่วยงานหลัก

สนอ. สนศ. สจส. สวท. สพส.

สถานะการดำเนินงาน

1

ยังไม่ได้ดำเนินการ

3

เริ่มดำเนินการ

1

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

1

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

4

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

10

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

31
นโยบาย

4
หน่วยงานหลัก

สกก. สนศ. สวท. สพส.

สถานะการดำเนินงาน

4

ยังไม่ได้ดำเนินการ

5

เริ่มดำเนินการ

4

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

5

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

8

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

4

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

30
นโยบาย

สถานะการดำเนินงาน

6

ยังไม่ได้ดำเนินการ

6

เริ่มดำเนินการ

5

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 25

2

ดำเนินการแล้วมากกว่าร้อยละ 50

8

ใกล้สำเร็จตามเป้าหมาย

2

สำเร็จตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
User Image

นายขจิต ชัชวานิชย์

ปลัดกรุงเทพมหานคร

BMA Digital Plans - Dashboard

โครงการฯ

1,105

1,105
เทียบสัดส่วนโครงการฯ
100 %

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

31,576,510,339

งบฯ ปีก่อน
31,576,510,339

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

1,015,065,719

3 %
เทียบสัดส่วนฯ
3 %

รายงานข้อมูลฯ เดือนนี้

34

3
เทียบสัดส่วนฯ (เดือนก่อน)
3 %

ดำเนินการแล้วเสร็จ

13

1 %

กำลังดำเนินการ

1,035

94 %

ชะลอ+ยกเลิก

7

1 %

ยังไม่มีการรายงาน

16

1 %

ข้อมูลหน่วยงานระดับสำนักและส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
จำนวนโครงการฯ
งบประมาณที่ได้รับ
Host -Relative
User Image

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 9
 • งบประมาณฯ 39,038,220
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 13
 • งบประมาณฯ 0
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 18
 • งบประมาณฯ 60,811,895
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 7
 • งบประมาณฯ 0
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 4
 • งบประมาณฯ 5,864,000
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 16
 • งบประมาณฯ 3,372,450
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 14
 • งบประมาณฯ 1,801,760
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 5
 • งบประมาณฯ 261,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 31
 • งบประมาณฯ 320,782,720
 • เบิกจ่ายแล้ว 43,740,406
User Image

** สำนักงานประชาสัมพันธ์ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 10
 • งบประมาณฯ 96,878,497
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานกฎหมายและคดี สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 14
 • งบประมาณฯ 280,600
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 12
 • งบประมาณฯ 22,224,100
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,343,126
User Image

สำนักการแพทย์

 • โครงการฯ 97
 • งบประมาณฯ 1,023,744,470
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,611,450
User Image

สำนักอนามัย

 • โครงการฯ 119
 • งบประมาณฯ 172,326,735
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,245,320
User Image

สำนักการศึกษา

 • โครงการฯ 70
 • งบประมาณฯ 537,931,576
 • เบิกจ่ายแล้ว 24,772,200
User Image

สํานักการโยธา

 • โครงการฯ 105
 • งบประมาณฯ 18,560,789,292
 • เบิกจ่ายแล้ว 776,578,618
User Image

สํานักการระบายน้ำ

 • โครงการฯ 141
 • งบประมาณฯ 3,544,831,858
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักการคลัง

 • โครงการฯ 27
 • งบประมาณฯ 19,559,800
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักเทศกิจ

 • โครงการฯ 30
 • งบประมาณฯ 29,840,400
 • เบิกจ่ายแล้ว 10,673,050
User Image

สํานักการจราจรและขนส่ง

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 5,000,078
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 • โครงการฯ 13
 • งบประมาณฯ 115,008,499
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • โครงการฯ 40
 • งบประมาณฯ 2,601,923,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 20,763,209
User Image

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

 • โครงการฯ 7
 • งบประมาณฯ 744,050
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล

 • โครงการฯ 27
 • งบประมาณฯ 343,955,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สํานักสิ่งแวดล้อม

 • โครงการฯ 78
 • งบประมาณฯ 3,664,116,140
 • เบิกจ่ายแล้ว 93,901,260
User Image

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

 • โครงการฯ 94
 • งบประมาณฯ 320,794,249
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,808,080
User Image

สํานักพัฒนาสังคม

 • โครงการฯ 47
 • งบประมาณฯ 84,627,450
 • เบิกจ่ายแล้ว 29,629,000
BMA Digital Plans - Dashboard

โครงการฯ

3,145

3,145
เทียบสัดส่วนโครงการฯ
100 %

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ

2,610,944,746

งบฯ ปีก่อน
2,610,944,746

งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว

74,902,774

3 %
เทียบสัดส่วนฯ
3 %

รายงานข้อมูลฯ เดือนนี้

25

1
เทียบสัดส่วนฯ (เดือนก่อน)
1 %

ดำเนินการแล้วเสร็จ

46

1 %

กำลังดำเนินการ

3,063

97 %

ชะลอ+ยกเลิก

5

0 %

ยังไม่มีการรายงาน

31

1 %

ข้อมูลฯแยก 50 สำนักงานเขต
จำนวนโครงการฯ
งบประมาณที่ได้รับ
Host -Relative
User Image

สำนักงานเขตพระนคร

 • โครงการฯ 54
 • งบประมาณฯ 58,965,970
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 • โครงการฯ 15
 • งบประมาณฯ 7,619,200
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

 • โครงการฯ 69
 • งบประมาณฯ 37,960,200
 • เบิกจ่ายแล้ว 73,600
User Image

สำนักงานเขตบางรัก

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 22,616,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 219,606
User Image

สำนักงานเขตปทุมวัน

 • โครงการฯ 60
 • งบประมาณฯ 16,104,091
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,060,088
User Image

สำนักงานเขตยานนาวา

 • โครงการฯ 68
 • งบประมาณฯ 53,048,704
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,318,116
User Image

สำนักงานเขตดุสิต

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 29,173,540
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,295,298
User Image

สำนักงานเขตพญาไท

 • โครงการฯ 46
 • งบประมาณฯ 17,730,400
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,204,214
User Image

สำนักงานเขตห้วยขวาง

 • โครงการฯ 23
 • งบประมาณฯ 6,495,820
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตพระโขนง

 • โครงการฯ 54
 • งบประมาณฯ 16,549,225
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,335,590
User Image

สำนักงานเขตบางกะปิ

 • โครงการฯ 67
 • งบประมาณฯ 50,505,500
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,868,800
User Image

สำนักงานเขตบางเขน

 • โครงการฯ 79
 • งบประมาณฯ 43,241,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,464,716
User Image

สำนักงานเขตมีนบุรี

 • โครงการฯ 93
 • งบประมาณฯ 132,644,120
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,479,517
User Image

สำนักงานเขตลาดกระบัง

 • โครงการฯ 8
 • งบประมาณฯ 7,621,300
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตหนองจอก

 • โครงการฯ 72
 • งบประมาณฯ 103,599,225
 • เบิกจ่ายแล้ว 5,543,185
User Image

สำนักงานเขตธนบุรี

 • โครงการฯ 51
 • งบประมาณฯ 59,454,100
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,955,381
User Image

สำนักงานเขตคลองสาน

 • โครงการฯ 56
 • งบประมาณฯ 32,736,700
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,114,192
User Image

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

 • โครงการฯ 59
 • งบประมาณฯ 22,610,750
 • เบิกจ่ายแล้ว 983,439
User Image

สำนักงานเขตบางกอกน้อย

 • โครงการฯ 43
 • งบประมาณฯ 24,613,270
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,784,339
User Image

สำนักงานเขตตลิ่งชัน

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 32,236,960
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,329,871
User Image

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

 • โครงการฯ 79
 • งบประมาณฯ 56,666,215
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,819,680
User Image

สำนักงานเขตหนองแขม

 • โครงการฯ 77
 • งบประมาณฯ 82,786,270
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,423,475
User Image

สำนักงานเขตบางขุนเทียน

 • โครงการฯ 52
 • งบประมาณฯ 57,558,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,829,992
User Image

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

 • โครงการฯ 72
 • งบประมาณฯ 45,331,800
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,132,486
User Image

สำนักงานเขตดอนเมือง

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 44,414,300
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,353,655
User Image

สำนักงานเขตจตุจักร

 • โครงการฯ 47
 • งบประมาณฯ 24,688,400
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,509,678
User Image

สำนักงานเขตลาดพร้าว

 • โครงการฯ 45
 • งบประมาณฯ 19,376,058
 • เบิกจ่ายแล้ว 2,274,021
User Image

สำนักงานเขตบึงกุ่ม

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 21,636,233
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,118,833
User Image

สำนักงานเขตสาทร

 • โครงการฯ 60
 • งบประมาณฯ 14,555,255
 • เบิกจ่ายแล้ว 983,633
User Image

สำนักงานเขตบางคอแหลม

 • โครงการฯ 62
 • งบประมาณฯ 21,346,080
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,628,519
User Image

สำนักงานเขตบางซื่อ

 • โครงการฯ 51
 • งบประมาณฯ 41,040,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 610,856
User Image

สำนักงานเขตราชเทวี

 • โครงการฯ 55
 • งบประมาณฯ 28,476,190
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,908,005
User Image

สำนักงานเขตคลองเตย

 • โครงการฯ 61
 • งบประมาณฯ 29,311,740
 • เบิกจ่ายแล้ว 268,400
User Image

สำนักงานเขตประเวศ

 • โครงการฯ 33
 • งบประมาณฯ 3,097,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 295,889
User Image

สำนักงานเขตบางพลัด

 • โครงการฯ 62
 • งบประมาณฯ 63,485,440
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,097,948
User Image

สำนักงานเขตจอมทอง

 • โครงการฯ 81
 • งบประมาณฯ 65,469,415
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,926,377
User Image

สำนักงานเขตดินแดง

 • โครงการฯ 64
 • งบประมาณฯ 50,024,735
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,417,530
User Image

สำนักงานเขตสวนหลวง

 • โครงการฯ 78
 • งบประมาณฯ 46,348,330
 • เบิกจ่ายแล้ว 3,890,527
User Image

สำนักงานเขตวัฒนา

 • โครงการฯ 64
 • งบประมาณฯ 19,238,800
 • เบิกจ่ายแล้ว 926,402
User Image

สำนักงานเขตบางแค

 • โครงการฯ 78
 • งบประมาณฯ 49,014,437
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,116,680
User Image

สำนักงานเขตหลักสี่

 • โครงการฯ 63
 • งบประมาณฯ 136,287,500
 • เบิกจ่ายแล้ว 87,100
User Image

สำนักงานเขตสายไหม

 • โครงการฯ 60
 • งบประมาณฯ 44,532,330
 • เบิกจ่ายแล้ว 35,200
User Image

สำนักงานเขตคันนายาว

 • โครงการฯ 59
 • งบประมาณฯ 39,654,900
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,410,647
User Image

สำนักงานเขตสะพานสูง

 • โครงการฯ 57
 • งบประมาณฯ 33,521,360
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตวังทองหลาง

 • โครงการฯ 69
 • งบประมาณฯ 27,474,070
 • เบิกจ่ายแล้ว 1,878,957
User Image

สำนักงานเขตคลองสามวา

 • โครงการฯ 130
 • งบประมาณฯ 622,650,713
 • เบิกจ่ายแล้ว 129,100
User Image

สำนักงานเขตบางนา

 • โครงการฯ 71
 • งบประมาณฯ 34,993,600
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

 • โครงการฯ 53
 • งบประมาณฯ 40,388,300
 • เบิกจ่ายแล้ว 4,636,657
User Image

สำนักงานเขตทุ่งครุ

 • โครงการฯ 200
 • งบประมาณฯ 53,035,600
 • เบิกจ่ายแล้ว 0
User Image

สำนักงานเขตบางบอน

 • โครงการฯ 48
 • งบประมาณฯ 19,011,500
 • เบิกจ่ายแล้ว 162,575